Programmabegroting 2019

1b. Overzicht begrotingsvoorstellen - nieuw beleid

1b. Overzicht begrotingsvoorstellen - nieuw beleid

Nieuw beleid

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000,-)

2019

2020

2021

2022

INCLUSIEVE STAD

Sport

6. Doorontwikkeling Sport

750 N

750 N

750 N

750 N

7. Vergoeding zwemcoördinatoren

25 N

25 N

25 N

25 N

8. Combinatiefunctionarissen op alle scholen

100 N

100 N

100 N

100 N

9. Voetbalvisie

1.000 N

t.l.v. Reserve Grootschalige Investeringswerken         

1.000 V

10. Hockey Berkel-Enschot

730 N

-

-

-

t.l.v. Reserve Grootschalige Investeringswerken

730 V

Zelfredzaamheid

17. Aanvullende subsidie Ronde Tafelhuis

42 N

42 N

PM

PM

18. Vluchtelingen

1.200 N

-

-

-

rijksmiddelen/ESF subsdie

1.200 V

19. Hall of Fame, exploitatietekort

100 N

-

-

-

DUURZAME STAD

Duurzaamheid, milieu en afval

45. Organisatiekosten energietransitie

500 N

500 N

500 N

500 N

46. Storting in Investeringsfonds Klimaat

1.500 N

1.500 N

1.500 N

1.500 N

t.l.v. reserve herstructurering

1.500 V

1.500 V

1.500 V

1.500 V

47.  Incidentele kosten energietransitie

1.500 N

1.500 N

1.500 N

1.500 N

t.l.v. Investeringsfonds Klimaat

1.500 V

1.500 V

1.500 V

1.500 V

48. Natuur Milieu Educatie

35 N

35 N

35 N

35 N

Groen

49. Regionale parken

1.000 N

1.000 N

500 N

500 N

t.l.v. Algemene reserve Grondexploitatie

1.000 V

1.000 V

500 V

500 V

50. Programmabureau groen om de stad

250 N

250 N

250 N

250 N

t.l.v. Algemene reserve Grondexploitatie

250 V

250 V

250 V

250 V

51. Onderzoekskosten beheer regionale parken

100 N

-

-

-

Water

52. Klimaatadaptatie

500 N

500 N

-

-

t.l.v. Reserve Grootschalige Investeringswerken

500 V

500 V

Mobiliteit

55. Kwaliteitsverbetering straattaxivervoer

 109 N

91 N

91 N

91 N

Opbrengst leges

21 V              

21 V

21 V

21 V

56. Reservering Wilhelminakanaal

-

-

2.000 N

-

t.l.v. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

2.000 V

57. Proef Schouwburgring (Cityring)

220 N

-

-

-

58. Onderzoekskosten versnelling snelfietsroutes

100 N

-

-

-

t.l.v. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

100 V

59. Cityring incl. herinrichting openbaar gebied Binnenstad

800 N

1.250 N

1.250 N

-

t.l.v. Reserve Grootschalige Investeringswerken

800 V

1.250 V

1.250 V

60. Busstation; kapitaallasten

35 N

35 N

35 N

35 N

61. Uitbreiding formatie Verkeersveiligheid

50 N

50 N

-

-

Cultuurhistorie en archeologie

62. Advisering Welstand

55 N

55 N

55 N

55 N

63. Areaaluitbreiding gemeentelijke monumenten

 45 N              

45 N

115 N

115 N

64. Archeologische werkzaamheden

68 N

68 N

68 N

68 N

Opbrengst leges archeologie

102 V

102 V

102 V

102 V

Gebouwenexploitatie

71. Verkoop voetbalstadion

1.700 N

t.l.v. Reserve Grootschalige Investeringswerken

1.700 V

VITALE STAD

Economie

74. Continueren Citymarketing

Ophogen structureel budget citymarketing

110 N

110 N

110 N

110 N

Incidentele bijdrage citymarketing

310 N

310 N

t.l.v. Reserve Grootschalige Investeringswerken

250 V

250 V

75. Impuls Next Economy

200 N

200 N

t.l.v. Reserve Grootschalige Investeringswerken

200 V

200 V

76. Truckparking Vossenberg

38 N

86 N

86 N

86 N

t.l.v. reserve kapitaallasten via onttrekking reserve LHFT

23 V

46 V

46 V

46 V

Wonen

77. Voortzetting bijdrageregeling taskforce betaalbare huur

-

1.000 N

1.000 N

1.000 N

t.l.v. reserve Herstructurering erfpachtomzettingen

-

1.000 V

1.000 V

1.000 V

78. Voortzetting maatregelen Woon- en Omgevingsvisie

-

1.000 N

1.000 N

1.000 N

t.l.v. reserve Herstructurering erfpachtomzettingen

-

1.000 V

1.000 V

1.000 V

Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

80. Uitbreiding/versterking ruimtelijke kwaliteit

150 N

150 N

150 N

150 N

Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie

82. Spoorweg Koningsoord

1.200 N

-

-

-

t.l.v. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

1.200 V

83. Studie Koningsplein

300 N

200 N

-

-

t.l.v. reserve Herstructurering

300 V

200 V

84. Nieuwe visies en verkenningen

300 N

-

-

-

85. PAK kosten Kernwinkelgebied

1.030 N

295 N

75 N

-

Cultuur

87. Cultuurplan 2017-2020

600 N

600 N

-

-

t.l.v. Reserve Grootschalige Investeringswerken

600 V

600 V

88. Try Out Cultuur Tilburg

25 N

25 N

25 N

25 N

89. Stimuleren cultuurdeelname in en rondom de basisschool en de wijk

180 N

180 N

180 N

180 N

Bijdragen rijk/scholen

160 V

160 V

160 V

160 V

t.l.v. huidige budgetten

20 V

20 V

20 V

20 V

Openbare orde en veiligheid

92. Jeugdboa's / jeugdtoezichthouders

250 N

250 N

250 N

250 N

Wijkgericht werken

96. Omgevingsmanager voor op niveau houden van wijkgericht werken

102 N

102 N

102 N

102 N

Openbare ruimte

109. Transitie schoon, heel, groen, veilig

1.000 N

1.500 N

t.l.v. Investeringsfonds openbare ruimte

1.000 V

1.500 V

110. Extra geld voor schoon

2.000 N

2.000 N

2.000 N

2.000 N

111. Openbare ruimte, minimale positie

581 N

707 N

877 N

1.042 N

112. Kinderboerderijen, beheer

57 N

57 N

57 N

57 N

113. Kinderboerderijen, extra investering Maria Goretti

300 N

-

-

-

t.l.v. Reserve Grootschalige Investeringswerken

300 V

114. Fietsenstalling Dwaalgebied

265 N

265 N

265 N

265 N

t.l.v. parkeerexploitatie

265 V

265 V

265 V

265 V

115. Innovatieve kabelgoten

3 N

10 N

52 N

128 N

SAMEN EN DICHTBIJ

Bestuur, samenwerken en netwerken

120. Herdenkingsmonumenten Vrijheidspark

88 N

-

-

-

121. Ondersteuning representatie college

117 N

117 N

117 N

117 N

122. Public Affairs en Mediastrategieën

200 N

200 N

200 N

200 N

t.l.v. projecten

100 V

100 V

100 V

100 V

Diensten aan andere overheden

130. Uitbreiding formatie Dienstverlening  

425 N

425 N

425 N

425 N

Bijdrage regio

425 V

425 V

425 V

425 V

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

156. Aanvullen Algemene Reserve

14.380 N

-

-

-

t.l.v. Bestemmingsreserve verkoop Essent

14.380 V

157. Instellen reserve Investeringsfonds Sociaal Domein

10.000 N

-

-

-

t.l.v. Bestemmingsreserve verkoop Essent

10.000 V

158. Instellen reserve Investeringsfonds Klimaat

20.000 N

-

-

-

t.l.v. Bestemmingsreserve verkoop Essent

20.000 V

159. Instellen reserve Investeringsfonds Openbare Ruimte

1.000 N

1.500 N

-

-

t.l.v. Algemene reserve Grondexploitatie

1.000 V

1.500 V

160. Voeding reserve herstructurering met de ontvangen bijbetalingen tgv de verkoop van huurwoningen

2.272 N

3.622 N

-

-

2.272 V

3.622 V

-

-

161. Instellen reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein

17.042 N

-

-

-

t.l.v. Reserve Verkoop Essent

13.063 V

t.l.v. Reserve Grootschalige Investeringswerken

3.979 V

162. Aanvullende middelen Cofinancieringsfonds

5.000 N

-

-

-

t.l.v. Reserve Verkoop Essent

5.000 V

164. Impuls organisatie bestuursakkoord

500 N

500 N

-

-

t.l.v. Reserve Grootschalige Investeringswerken

500 V

500 V

165. Bijstellingen t.l.v. organisatiekosten

380 N

380 N

91 N

91 N

Taakstelling organisatiekosten

799 V

799 V

460 V

460 V

166. Afdekken tekort 2020

237 N

237 V

-

-

ALGEHEEL TOTAAL

6.917 N 

5.040 N 

5.237 N 

5.403 N 

Transformatie Sociaal Domein

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000,-)

2019

2020

2021

2022

INCLUSIEVE STAD

Bestaanszekerheid

3. Bijstelling budgetten Sociaal Domein

3.354 N

3.690 N

3.690 N

3.690 N

t.l.v. reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein

3.354 V

3.690 V

-

-

Transformatieopgave

0

0

3.690 V

3.690 V

Zelfredzaamheid

20. Bijstelling budgetten Sociaal Domein

2.570 N

2.570 N

2.570 N

2.570 N

t.l.v. reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein

2.570 V

2.570 V

-

-

Transformatieopgave

0

0

2.570 V

2.570 V

Werk en inkomen

26. Bijstelling budgetten Sociaal Domein

487 N

487 N

836 N

836 N

t.l.v. reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein

487 V

487 V

Transformatieopgave

0

0

836 V

836 V

Passende ondersteuning

32. Bijstelling budgetten Sociaal Domein

2.643 N

82 N

7.971 N

9.412 N

t.l.v./t.g.v. reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein

2.643 V

6.015 N

-

-

Transformatieopgave

0

6.097 V

7.971 V

9.412 V

Jeugdhulp

35. Bijstelling budgetten Sociaal Domein

5.071 N

5.022 N

5.018 N

5.018 N

t.l.v. reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein

1.771 V

2.822 N

-

-

Transformatieopgave

0

0

4.018 V

5.018 V

VITALE STAD

Openbare orde en veiligheid

93. Bijstelling budgetten Sociaal Domein

200 N

200 N

200 N

200 N

t.l.v. reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein

200 V

200 V

-

-

Transformatieopgave

0

0

200 V

200 V

SAMEN EN DICHTBIJ

Bestuur, samenwerken en netwerken

123. Bijstelling budgetten Sociaal Domein

1.000 N

1.000 N

1.000 N

1.000 N

t.l.v. reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein

1.000 V

1.000 V

-

-

Transformatieopgave

0

0

1.000 V

1.000 V

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

163. Bijstelling budgetten Sociaal Domein

148 N

115 N

-

-

t.l.v. reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein

148 V

115 V

-

-

ALGEHEEL TOTAAL

Bijstelling budgetten

15.473 N

13.166 N

21.285 N

22.726 N

t.l.v. reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein

12.173 V

4.869 V

-

-

Transformatieopgave

0

6.097 V

20.285 V

22.726 V