Programmabegroting 2019

Vitale stad

Wat willen we bereiken

Wat willen we bereiken

Doelen/indicatoren

In het bestuursakkoord hebben we aangegeven dat wij de uitvoering van het huidige cultuurplan voortzetten en daarmee onze koers vasthouden. Onderstaande doelen zijn opgenomen in het cultuurplan en sluiten direct of indirect aan op het bestuursakkoord Gezond en gelukkig in Tilburg. De intrinsieke waarde van kunst en cultuur is van belang voor een vitale stad. De culturele sector met het aanwezige rijk aanbod is hierin een belangrijke aanjager.

Verbetering van de positionering en zichtbaarheid van het cultuuraanbod

Het onderzoek Waarde van Cultuur dat in juni 2018 voor het eerst is verschenen kan een belangrijke indicator worden. Daarin worden alle datasets en (deel)onderzoeken in Brabant bijeengebracht in één monitor waarbij naar voren komt dat de waarde van cultuur zich op verschillende vlakken bevindt: cultureel, sociaal en economisch kapitaal. In 2020 wordt dit onderzoek herhaald.

Bevordering van de verbindingen tussen cultuur en andere domeinen

Wij nemen een initiërende rol in de verkenning naar de verbindingen van cultuur met onderwijs, economie maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Zo verkennen we met partners in de stad de mogelijkheid om te komen tot een (internationaal verbonden) Creative Wellness Centre (dans). Andere voorbeelden zijn de cultuurcoaches in het onderwijs en de verbinding van de Cultuuralliantie met het Binnenstadsmanagement Tilburg.

Omdat wij in 2018 in de verkennende fase zitten, is het niet zinvol hieraan nu al indicatoren voor 2019 te koppelen. Dat legt immers eenzijdig vanuit ons druk op hoe die verbinding eruit zou moeten zien, terwijl hiervoor meerdere partners nodig zijn: de verbinding met andere sectoren vraagt de inzet van andere partijen die hieraan een bijdrage willen leveren.

Bevordering van de kwaliteit en de deelname aan cultuureducatie
 

Indicatoren:

Streefwaarde

2014

2015

2016

2017

Percentage deelname leerlingen in primair onderwijs

> 85%

85%

87%

91%

89%

Versterking van de cultuurparticipatie
 

Indicatoren:

Streefwaarde

2014

2015

2016

2017

Aantal door stedelijk servicepunt amateursector (Art-fact) ondersteunde amateurproducties

 

>600

688

632

720

660*

*) Het betreft 660 producties waarvan 133 jeugd. In vergelijking met 2016 is dit een lager aantal, maar nog altijd is dit ruim boven de streefwaarde. Dit lagere aantal is voor een groot deel toe te schrijven aan het feit dat de extra activiteiten binnen de Amateurkunstmaand niet zijn meegeteld; Art-fact is in 2017 van een amateurweek naar een maand gegaan.

Bevordering van talentontwikkeling
 

Indicatoren:

Streefwaarde

2014

2015

2016

2017

Aantal ondersteunde projecten vanuit het Makersfonds (vanaf 2017)

 

20

-

-

-

28

Versterking van de pijlers van de culturele infrastructuur en van flexibiliteit en kleinschaligheid
 

Indicatoren:

Streefwaarde

2014

2015

2016

2017

Aantal gesubsidieerde ateliers in het atelier- en oefenruimtebestand stedelijke beheersorganisatie

200

210

196

202

185

€ 20.991

100,0 %