Programmabegroting 2019

3. Overzicht reserves en voorzieningen

3. Overzicht reserves en voorzieningen

Deze bijlage bevat een overzicht van alle individuele reserves en voorzieningen. Hierbij is een meerjarig verloopoverzicht opgenomen. Tevens zijn wijzigingen in instellingsbesluiten van reserves opgenomen. Een detailoverzicht van alle bestedingsplannen per reserve en voorziening is niet in deze programmabegroting opgenomen, maar separaat op www.tilburg.nl beschikbaar.

Het totaal van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2019 bedraagt € 836 miljoen waarvan € 813
miljoen reserves en € 23 miljoen voorzieningen.
Voorzieningen zijn ingesteld op grond van een (wettelijke) verplichting. Bestemmingsreserves zijn door de raad voor een bepaald doel geoormerkte gelden. Zodra de doelstelling waartoe de reserve is ingesteld komt te vervallen, valt de bestemmingsreserve vrij en kan er vervolgens een nieuwe bestemming aan worden toegekend door de raad. De algemene reserve daarentegen is een vrije reserve die noodzakelijk is om te kunnen beschikken over een financiële buffer. De reserves zijn gecategoriseerd naar aard en mate waarin deze vrij inzetbaar zijn.

X € 1.000

 Nr.

Naam reserve / voorziening 

Saldo
01-01-18

Mutaties
2018

Saldo
01-01-19

Mutaties
2019

Saldo
01-01-20

Mutaties
2020

Saldo
01-01-21

Mutaties
2021

Saldo
01-01-22

Mutaties
2022

Saldo
01-01-23

RESERVES

A.001

Algemene reserve               

21.364

-1.309

20.055

14.584

34.639

-270

34.369

0

34.369

0

34.369

Totaal: Algemene reserve

21.364

-1.309

20.055

14.584

34.639

-270

34.369

0

34.369

0

34.369

B.001

Reserve Grootschalige investeringswerken (RGI)

70.428

-40.859

29.569

-22.325

7.244

-5.380

1.864

-1.321

543

-16

527

B.002

Reserve Duurzame investeringen

2.935

-2.296

639

-433

206

-25

181

-25

156

0

156

Totaal: Vrij inzetbare reserves

73.363

-43.155

30.208

-22.758

7.450

-5.405

2.045

-1.346

699

-16

683

C.001

Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI)

2.253

-1.034

1.219

0

1.219

0

1.219

0

1.219

0

1.219

C.003

Reserve Veiligheidsbeleid

459

-459

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.004

Reserve Beeldende kunst

109

-51

58

-29

29

-29

0

0

0

0

0

C.006

Reserve Openbaar vervoer

2.235

-2.235

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.008

Reserve Volkshuisvesting

1.665

-793

872

-551

321

-10

311

-15

296

-20

276

C.013

Reserve Bodem, geluid en lucht

4.644

1.425

6.069

-2.475

3.594

-2.078

1.516

-56

1.460

4

1.464

C.019

Reserve Herstructurering erfpachtomzettingen

25.913

-8.930

16.983

-11.167

5.816

-2.081

3.735

-1.597

2.138

-1.597

541

C.020

Reserve Natuurontwikkeling

4.038

-1.363

2.675

-1.966

709

0

709

0

709

0

709

C.021

Reserve Verloedering bestaande stad

111

-111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.022

Reserve Bomen

1.027

-127

900

-295

605

-20

585

-30

555

-10

545

C.025

Bestemmingsreserve Betaald parkeren

5.942

432

6.374

-3.576

2.798

-649

2.149

-724

1.425

-746

679

C.035

Reserve Duurzaamheidsfonds gem. gebouwen en inst.

4.708

-1.321

3.387

-1.242

2.145

-1.042

1.103

-1.073

30

0

30

C.039

Reserve Tilburg Akkoord

1.420

-320

1.100

-1.100

0

0

0

0

0

0

0

C.040

Reserve Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg (LHFT)

4.728

-1.114

3.614

-3.500

114

-34

80

-40

40

-40

0

C.042

Bestemmingsreserve dec. uitkeringen ISV/ IPSV

563

-290

273

-84

189

-84

105

-83

22

-22

0

C.046

Reserve Gebiedsgericht grondwaterbeheer

1.843

-33

1.810

-7

1.803

-38

1.765

-7

1.758

-38

1.720

C.047

Reserve Stimulering innovatie regionale arbeidsmarkt

674

-311

363

-121

242

0

242

0

242

0

242

C.048

Reserve Risico's grondexploitatie

44.549

5.523

50.072

0

50.072

0

50.072

0

50.072

0

50.072

C.049

Reserve Detailhandelsfonds

1.058

-631

427

-414

13

0

13

0

13

0

13

C.050

Reserve Economisch investeringsfonds tbv cofinanciering

2.825

-2.035

790

4.705

5.495

0

5.495

0

5.495

0

5.495

C.051

Reserve Parkmanagement

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.053

Reserve Gemeentelijke huisvesting

2.681

960

3.641

-1.101

2.540

-1.322

1.218

0

1.218

0

1.218

C.054

Reserve Kermis

733

-333

400

-200

200

-200

0

0

0

0

0

C.055

Reserve Vluchtelingen

2.105

-2.105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.056

Reserve Gebiedsexploitatie/ Facilitair grondbeleid

20.669

-13.140

7.529

-3.572

3.957

-2.498

1.459

-620

839

-439

400

C.057

Reserve Gelijke kansenfonds kinderen

760

251

1.011

-1.011

0

0

0

0

0

0

0

C.058

Reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt

2.183

-407

1.776

-991

785

-61

724

0

724

0

724

C.059

Reserve Fraudebestrijding

0

607

607

-300

307

-307

0

0

0

0

0

C.061

Reserve Investeringsfonds Openbare Ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.062

Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein

0

0

0

10.000

10.000

0

10.000

0

10.000

0

10.000

C.063

Reserve Investeringsfonds Klimaat

0

0

0

20.000

20.000

0

20.000

0

20.000

0

20.000

Totaal: Bestemde reserves, inzetbaar na wijziging voorgenomen bestemming/bestedingsplan

139.895

-27.945

111.950

1.003

112.953

-10.453

102.500

-4.245

98.255

-2.908

95.347

D.001

Bestemmingsreserve Gaswinstuitkering

46.092

0

46.092

0

46.092

0

46.092

0

46.092

0

46.092

D.003

Bestemmingsreserve verkoop Essent

259.535

0

259.535

-49.231

210.304

0

210.304

0

210.304

0

210.304

Totaal: Niet direct inzetbaar jaarlijks effect op algemene middelen/exploitatie (rente/vervallen dividend etc.)

305.627

0

305.627

-49.231

256.396

0

256.396

0

256.396

0

256.396

E.001

Bestemmingsreserve Winstuitkering HNG

289

-92

197

-95

102

-101

1

0

1

0

1

E.003

Reserve Stim.fonds hergebruik hist. panden

610

-73

537

-23

514

-23

491

-23

468

-23

445

E.004

Reserve Startersleningen

1.358

0

1.358

0

1.358

0

1.358

0

1.358

0

1.358

E.006

Reserve Aanl.verl./onr.top nieuwe parkeergarages

10.911

-779

10.132

-30

10.102

-37

10.065

-45

10.020

-30

9.990

E.008

Beleggingsreserve Bouwfonds

22.984

0

22.984

0

22.984

0

22.984

-1.508

21.476

-1.456

20.020

E.009

Reserve Beleggingsfonds 2000

63.328

-3.714

59.614

-5.704

53.910

-6.904

47.006

-3.132

43.874

-2.982

40.892

E.010

Reserve Ex-Essent

13.063

0

13.063

-13.063

0

0

0

0

0

0

0

Totaal: Niet inzetbaar, bijvoorbeeld gekoppeld aan een financieringsconstructie, een actief of onderhoudsplan

112.543

-4.658

107.885

-18.915

88.970

-7.065

81.905

-4.708

77.197

-4.491

72.706

F.001

Reserve kapitaallasten (vm BO, Onderwijsgebouwen)

12.527

132

12.659

-303

12.356

-303

12.053

-303

11.750

-303

11.447

F.002

Reserve kapitaallasten (vm GO)

114.216

45.648

159.864

287

160.151

1.198

161.349

-4.903

156.446

-5.899

150.547

Totaal: Niet inzetbaar, is ter dekking van kapitaallasten gedurende resterende afschrijvingstermijn (wettelijke verplichting)

126.743

45.780

172.523

-16

172.507

895

173.402

-5.206

168.196

-6.202

161.994

G.001

Overhevelingsreserve

7.910

-7.665

245

-230

15

0

15

0

15

0

15

G.011

Reserve Meerjarenprogramma openbare ruimte

1.451

-1.451

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal: Niet inzetbaar, is een administratieve reserve (overheveling)

9.361

-9.116

245

-230

15

0

15

0

15

0

15

H.001

Egalisatiereserve Gebouwenexploitatie  

161

-161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H.003

Reserve CIST

196

-6

190

0

190

0

190

0

190

0

190

H.004

Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie

25.517

-10.903

14.614

-5.864

8.750

-3.217

5.533

-2.397

3.136

-2.085

1.051

H.005

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

36.407

-6.211

30.196

-6.162

24.034

-13.084

10.950

-6.608

4.342

310

4.652

H.006

Egalisatiereserve Rioolheffingen

6.018

0

6.018

0

6.018

0

6.018

0

6.018

0

6.018

H.007

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

9.066

-1.027

8.039

-150

7.889

0

7.889

0

7.889

0

7.889

H.008

Egalisatiereserve 3D

15.000

-10.044

4.956

-2.651

2.305

-2.305

0

0

0

0

0

H.009

Reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein

0

0

0

4.869

4.869

-4.869

0

0

0

0

0

Totaal: Niet direct inzetbaar, is een vooraf gebonden winstbestemming (bedrijfs- en/of egalisatiereserve)

92.365

-28.352

64.013

-9.958

54.055

-23.475

30.580

-9.005

21.575

-1.775

19.800

SUBTOTAAL RESERVES

881.261

-68.755

812.506

-85.521

726.985

-45.773

681.212

-24.510

656.702

-15.392

641.310

VOORZIENINGEN

V.001

Voorziening voormalig personeel

3.996

-1.554

2.442

-851

1.591

-538

1.053

-432

621

-288

333

V.002

Voorziening voormalig bestuur

7.863

342

8.205

-531

7.674

-491

7.183

-404

6.779

-404

6.375

V.009

Voorziening aankoop Piusplein 1

824

-32

792

-33

759

-33

726

-34

692

-35

657

V.010

Voorziening aankoop kunstcluster

415

-11

404

-11

393

-11

382

-12

370

-12

358

V.012

Voorziening onderhoud gemeentegebouwen

2.096

399

2.495

-2.009

486

521

1.007

-938

69

-22

47

V.015

Voorziening Afwikkeling Beekse Bergen

527

-527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.028

Voorziening afwikkeling SOM

200

-200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.035

Voorziening verkoop MIDI

280

-280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.038

Voorziening RWS onderhoud VRI's Kempenbaan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.042

Voorziening Afvalstoffenheffing

126

-126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.043

Voorziening Rioolheffing

3.506

322

3.828

0

3.828

0

3.828

0

3.828

0

3.828

V.046

Voorziening Garantiebudget Traverse

40

0

40

0

40

0

40

0

40

0

40

V.049

Voorziening Implementatie participatiewet

6

-6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.050

Voorziening Afwikkeling verbouwing 013

57

0

57

0

57

0

57

0

57

0

57

V.051

Voorziening GE Facilitair

6.440

-1.774

4.666

-3.624

1.042

-880

162

-162

0

0

0

V.052

Voorziening Project Chroom-6

3.031

-2.892

139

-139

0

0

0

0

0

0

0

V.054

Voorziening Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.055

Voorziening Herziening BTW

378

0

378

0

378

0

378

0

378

0

378

V.056

Voorziening Risico kosten jeugdhulp

6.000

-6.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SUBTOTAAL VOORZIENINGEN

35.785

-12.339

23.446

-7.198

16.248

-1.432

14.816

-1.982

12.834

-761

12.073

TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN

917.046

-81.094

835.952

-92.719

743.233

-47.205

696.028

-26.492

669.536

-16.153

653.383

(Aanpassingen) instellingsbesluiten
In deze begroting hebben we de formats met de instellingscriteria van de reserves en voorzieningen meer met elkaar in lijn gebracht en toegevoegd waar deze ontbraken. Dit betekent dat er redactionele wijzigingen hebben plaatsgevonden, die echter in lijn zijn met eerdere besluitvorming en nu geen nadere bestuurlijke besluitvorming vergen.
Daarnaast wordt voorgesteld van onderstaande reserves de aangegeven onderdelen en de bijbehorende instellingsbesluiten aan te passen en als volgt vast te stellen:

Nr.

Naam reserve

Voorgestelde aanpassing

A.001

Algemene reserve

De basis van de bandbreedte van de Algemene reserve wordt per 2019 gewijzigd in die zin dat de normering over de totale uitkering gemeentefonds wordt berekend, daar waar dit in de afgelopen jaren de uitkering gemeentefonds was exclusief integratie-uitkering Sociaal domein.

C.021

Reserve Verloedering bestaande stad

De looptijd van de reserve is gewijzigd naar t/m 2018 in plaats van onbepaald.

C.035

Reserve Duurzaamheidsfonds gemeentelijke gebouwen en installaties

De criteria toevoegingen zijn uitgebreid met de storting van incidentele boekwinsten en storting van eventuele aanbestedingsvoordelen.

C.050

Reserve Co-financieringsfonds

Voorstel tot mandatering aan het college met inachtneming van de geldende onttrekkingscriteria, waarbij verantwoording achteraf plaatsvindt via de periodieke rapportages van de P&C-cyclus. Daarnaast is een nadere toelichting opgenomen.

C.053

Reserve Gemeentelijke huisvesting

Voorstel tot mandatering aan het college met inachtneming van de geldende onttrekkingscriteria, waarbij verantwoording achteraf plaatsvindt via de periodieke rapportages van de P&C-cyclus.

C.055

Reserve Vluchtelingen

De looptijd van de reserve is gewijzigd naar tot en met 2019 in plaats van 2018.

C.061

Reserve Investeringsfonds Openbare Ruimte

Voorstel tot het instellen van een nieuwe reserve (zie hieronder).

C.062

Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein

Voorstel tot het instellen van een nieuwe reserve (zie hieronder).

C.063

Reserve Investeringsfonds Klimaat

Voorstel tot het instellen van een nieuwe reserve (zie hieronder).

D.001

Bestemmingsreserve Gaswinstuitkering

Het doel van de reserve is geactualiseerd naar aanleiding van het besluit om met ingang van 2018 niet langer rente toe te voegen aan het eigen vermogen.

D.003

Bestemmingsreserve Verkoop Essent

Het doel van de reserve is geactualiseerd naar aanleiding van het besluit om met ingang van 2018 niet langer rente toe te voegen aan het eigen vermogen.
Daarnaast is het onttrekkingscriterium aangepast, zodanig dat er in beginsel geen onttrekkingen kunnen plaatsvinden tenzij er sprake is van specifieke situaties welke separaat aan de raad worden voorgelegd.

E.004

Reserve Startersleningen

De criteria van toevoegingen is gewijzigd in die zin dat enkel renteontvangsten van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) aan deze reserve worden toegevoegd en niet langer eigen gemeentelijke middelen.

E.006

Reserve aanloopverliezen/onrendabele top nieuwe parkeergarages

De looptijd van de reserve is gewijzigd naar onbepaald, waar eerst de looptijd afhankelijk was van het aantal jaren dat aanloopverliezen zouden optreden.
Daarnaast zijn de stortingscriteria aangepast omdat de structurele begrootte rentetoevoegingen die met het stoppen van de rentetoevoeging aan het eigen vermogen zouden vervallen bij deze reserve nodig zijn voor het behoud van de omvang van de reserve.

E.008

Beleggingsreserve Bouwfonds

Het doel van de reserve is uitgebreid in lijn met het beleidsvoorstel om de reserve vanaf 2021 te gebruiken ter demping van de wegvallende (rente)uitkering (Programmabegroting 2018) en deze wegvallende (rente)uitkering  geleidelijk in 30 jaar af te bouwen (beleidsvoorstel Programmabegroting 2019). Ook de looptijd en de onttrekkingscriteria van de reserve zijn hierop aangepast.

E.009

Reserve Beleggingsfonds 2000

Het doel van de reserve is geactualiseerd naar aanleiding van het besluit om met ingang van 2018 niet langer rente toe te voegen aan het eigen vermogen. Daarnaast zijn de stortings- en onttrekkingscriteria toegevoegd, in lijn met bestuurlijke besluitvorming van weleer en het beleidsvoorstel in deze begroting om de structurele jaarlijkse onttrekking ten gunste van de exploitatie geleidelijk af te bouwen.

E.010

Reserve Ex-Essent

Het doel van de reserve is geactualiseerd naar aanleiding van het besluit om met ingang van 2018 niet langer rente toe te voegen aan het eigen vermogen. Daarnaast is ook het onttrekkingscriterium hierop aangepast.

H.004

Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie

De criteria van deze reserve zijn redactioneel aangepast en geactualiseerd in lijn met de huidige bestuurlijke besluitvorming.

H.009

Reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein

Voorstel tot het instellen van een nieuwe reserve (zie hieronder).

C.061 Reserve Investeringsfonds Openbare Ruimte

Instellingsgrondslag
Programmabegroting 2019.

Doel
Onderzoeken op welke wijze we efficiënt en effectief impact kunnen creëren met als doel de waardering van burgers en bedrijven voor de openbare ruimte te verhogen.

Looptijd
2019 tot en met 2021.

Bandbreedte
Niet van toepassing.

Criteria toevoegingen

In het kader van het Bestuursakkoord 2018-2022 vindt een eenmalige storting in 2019 plaats van € 2,5 miljoen ten laste van de Algemene reserve grondexploitatie.

Criteria onttrekkingen
Het onderzoeken op welke wijze de waardering van burgers en bedrijven voor de openbare ruimte verhoogd kan worden. Naast het (laten) bedenken en (laten) organiseren van deze activiteiten kan het ook concrete maatregelen in de openbare ruimte betreffen.

Onttrekkingen vinden plaats op basis van collegebesluiten. Over de besteding van de middelen wordt achteraf aan de raad verantwoording afgelegd via de reguliere P&C-cyclus.

Toelichting
In 2020 volgt een brede evaluatie van de experimenten zodat een besluit genomen kan worden of de aanpak in 2021 en daarna voortgezet zal worden.

C.062 Reserve Investeringsfonds Sociaal domein

Instellingsgrondslag
Programmabegroting 2019.

Doel
Het doel is tweeledig: enerzijds het creëren van een begrotingsevenwicht, anderzijds het creëren van maatschappelijke impact en effectievere en efficiëntere uitvoering van de vraagstukken uit de transformatie in het sociaal domein. Initiatieven die daaraan bijdragen en vragen om éénmalige additionele dekking kunnen een beroep doen op het Investeringsfonds sociaal domein.

Looptijd
2019-2022.

Bandbreedte
€ 0,- tot € 10.000.000,-.

Criteria toevoegingen

In het kader van het Bestuursakkoord 2018-2022 vindt in 2019 een éénmalige storting van € 10 miljoen plaats ten laste van de Reserve Verkoop Essent.

Criteria onttrekkingen

 • er moet sprake zijn van maatschappelijke impact én toekomstige kostenbesparing in het sociaal domein (binnen een periode van 4 jaar);
 • er kunnen alleen onttrekkingen worden gedaan daar waar het gaat om het dekken van éénmalige kosten;
 • er moet sprake zijn van een onderbouwing (bewijslast) van de te bereiken maatschappelijke impact én kostenbesparing, zodat hierop gemonitord, bijgestuurd en verantwoord kan worden;
 • Onttrekkingen vinden plaats op basis van collegebesluiten. Over de besteding van de middelen wordt achteraf aan de raad verantwoording afgelegd via de reguliere P&C-cyclus.  

Toelichting
Niet van toepassing.

C.063 Reserve Investeringsfonds Klimaat

Instellingsgrondslag
Programmabegroting 2019.

Doel
De reserve wordt ingezet voor activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen die gesteld zijn in het kader van de duurzame stad: energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Het beoogt daarmee een klimaatneutrale, klimaatbestendige en volledig circulaire stad in 2045. Meer specifiek is de Tilburgse aanpak gericht op:

 • Versnelling van de energiebesparing bij woningen en bedrijven met als streefwaarde een reductie van het energieverbruik met 2% per jaar;
 • Uitbreiding van de productie van duurzame energie met als streefwaarde een toename van 2% per jaar;
 • Transitie naar een duurzame energie infrastructuur;
 • 100% schone mobiliteit in 2040;
 • 100% circulaire economie in 2045;
 • Klimaatbestendig handelen zowel in de ruimtelijke inrichting van open(bare) ruimte en de bebouwde omgeving als in het gedrag van inwoners.

Looptijd
2019 - 2045.

Bandbreedte
Niet van toepassing.

Criteria toevoegingen

In het kader van het Bestuursakkoord 2018-2022 vindt een eerste storting in 2019 plaats van € 20 miljoen ten laste van de Reserve Verkoop Essent. De reserve herstructurering levert een bijdrage van € 6 miljoen om de voorbereidingen van maatregelen te kunnen financieren (verdeeld over de jaren 2019 - 2022).

Criteria onttrekkingen
Investeringen om deze doelstellingen te bereiken vragen vaak een investering vooraf, maar leiden tot besparingen op lange termijn. Wij zetten deze reserve in om bovenstaande doelstellingen te bereiken door een bijdrage te doen aan investeringen, zowel binnen de gemeente als bij derde partijen. We financieren projecten met een revolverend karakter. Tegelijkertijd beseffen we dat we als overheid daar ingrijpen waar de markt achter blijft en dat de investeringen waarin we participeren om die reden soms een hoger risicoprofiel hebben.

De gemeente draagt vooraf bij, maar krijgt geld terug vanuit de besparingen die de investeringen opleveren. Deze besparingen vloeien in principe dus terug naar het Investeringsfonds Klimaat. Revolverend is het uitgangspunt, maar het kan ook gaan om investeringen die een groot maatschappelijk nut opleveren. Maatschappelijke investeringen  waarvan de besparingen in financiële zin niet (volledig) terug vloeien naar de gemeente. Ook het beschikbaar zijn van cofinanciering van mede overheden of andere partijen kan een afweging zijn bij de inzet van dit fonds. Op die manier wordt vanuit het vermogen in financiële zin een multiplier bereikt en inhoudelijk een versnelling op het bereiken van de eerdere geschetste doelstellingen.

Om de maatregelen voor te bereiden willen we uit deze reserve ook gedurende 4 jaar activiteiten dekken om dit programma op te zetten. Hiervoor is € 6 miljoen toegevoegd aan dit fonds vanuit de reserve herstructurering. Hieruit kunnen voorbereidingskosten gedekt worden die nodig zijn om tot investeringen te komen die bijdrage aan de energietransitie, schone mobiliteit, klimaatadaptatie of een circulaire economie. Deze inzet zal niet revolverend zijn.

Investeringen zullen zeer verschillend van aard zijn. Om die reden wordt er binnen dit fonds gewerkt met globale criteria en zal steeds per onttrekkingsvoorstel specifiek getoetst worden op de volgende kenmerken:

 1. De bijdrage aan de hierboven genoemde doelen
 2. De mate van revolverendheid (financieel/maatschappelijk./cofinanciering)
 3. Het vliegwieleffect bij andere partijen (zoals bewoners, bedrijven en andere overheidsinstanties).
 4. Risicoprofiel van de investering/maatregel
 5. Uitvoering en governance van de investering/maatregel

Onttrekkingen vinden plaats op basis van collegebesluiten. Over de besteding van de middelen wordt achteraf aan de raad verantwoording afgelegd via de reguliere P&C-cyclus.

Toelichting
Niet van toepassing.

H.009 Reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein

Instellingsgrondslag
Programmabegroting 2019.

Doel
De reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein is bedoeld om tekorten in het sociaal domein in de periode 2019-2020 zoveel als mogelijk incidenteel op te vangen en mensen tijdens het veranderingsproces niet de zorg hoeven te ontzeggen die ze nodig hebben. Onder het sociaal domein wordt verstaan dat gedeelte van de begroting dat valt onder de buffer sociaal domein.

Looptijd
Tot en met 31-12-2020.

Bandbreedte
Niet van toepassing.

Criteria toevoegingen
In het kader van het Bestuursakkoord 2018-2022 vindt in 2019 een éénmalige storting plaats van € 17 miljoen.

Criteria onttrekkingen
De onttrekking betreft het jaarlijks gesaldeerde tekort op budgetten die onder de buffer sociaal domein vallen.

Toelichting
In de praktijk betekent dit dat het werkelijke jaarresultaat van alle onderdelen die onder het sociaal domein vallen wordt verrekend met de reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein. Bij de reguliere verantwoordingsmomenten in de P&C-cyclus zullen op basis van nieuwe prognoses indien nodig de  noodzakelijke budgetbijstellingen plaatsvinden.
Onder de buffer vallen:
- Product Onderwijs, m.u.v. onderwijshuisvesting
- Product Armoedebestrijding, m.u.v. kwijtschelding gemeentelijke belastingen
- Product Bevorderen zelfredzaamheid, m.u.v. publieke gezondheid (GR GGD)
- Product Werk en inkomen, m.u.v. Diamantgroep, RCF en LKC
- Product Maatschappelijke ondersteuning
- Product Jeugdhulp
- Product Openbare orde en veiligheid, onderdeel ZVH MB
- Product Wijkgericht werken, onderdeel Sociaal-cultureel werk
- Product Sport, onderdeel Sportbeleid en sportstimulering