Programmabegroting 2019

1a. Overzicht begrotingsvoorstellen - herijkingen

1a. Overzicht begrotingsvoorstellen - herijkingen

Herijkingen

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000,-)

2019

2020

2021

2022

INCLUSIEVE STAD

Bestaanszekerheid

1. Schulden en Armoede

336 N

336 N

0

0

2. Specifieke herijking armoede regelingen

382 N

382 N

382 N

382 N

Sport

4. Kapitaallasten Sportbedrijf

76 V

32 V

3 N

20 V

5. Administratieve bijstellingen

891 N

161 N

-

-

891 V

161 V

Zelfredzaamheid

11. Inwonersbijdrage GGD Hart voor Brabant

612 N

713 N

733 N

773 N

12. Maatschappelijke opvang

42 V

42 V

42 V

42 V

13. Gezond in de Stad

0

0

0

533 V

14. Vrouwenopvang

817 N

860 N

981 N

981 N

15. Administratieve bijstellingen

351 N

351 N

351 N

351 N

16. Wmo huishoudelijke hulp

24 N

24 N

24 N

24 N

Onderwijs

21. Onderwijshuisvesting

846 N

963 N

562 N

640 N

     waarvan a.g.v. stijging normbedragen met 40%

5 N

29 N

108 N

208 N

22. Leerlingenvervoer

34 N

34 N

34 N

34 N

Werk en inkomen

23. Re-integratie klassiek

391 V

391 V

391 V

391 V

24. Participatie/WSW

959 N

961 N

905 N

116 N

25. Administratieve bijstellingen

4.209 V

6.808 V

7.176 V

7.176 V

4.209 N

6.808 N

7.176 N

7.176 N

Passende ondersteuning

27. Wmo begeleiding

2.415 N

2.409 N

2.440 N

2.399 N

28. Wmo beschermd wonen

1.558 N

1.547 N

1.547 N

1.547 N

29. Wmo huishoudelijke hulp

1.532 N

1.536 N

1.541 N

1.541 N

30. Woningaanpassingen

38 N

38 N

38 N

38 N

31. Administratieve bijstellingen

25 N

25 N

25 N

25 N

Jeugdhulp

33. Jeugdzorg

1.507 N

 1.556 N

1.560 N

1.560 N

34. Voogdij/18+

912 N

912 N

912 N

912 N

DUURZAME STAD

Duurzaamheid, milieu en afval

36. Actualisering autonome groei inzameling huishoudelijk afval

105 N

230 N

366 N

508 N

37. Afvalstoffenbelasting

491 N

491 N

491 N

491 N

38. Afvalstromen voormalige bedrijfsmatige milieustraat

223 N

223 N

223 N

223 N

39. Beloning voor goed scheiden van afval en doorrekenen werkelijke kosten ongescheiden afval

404 V

404 V

404 V

404 V

40. Aanpassingen milieustraat

17 N

24 N

24 N

24 N

41. Kapitaallasten inzameling

9 N

21 N

25 N

30 N

42. Aanvullend bodembudget voor bodemsaneringen

1.009 N

1.513 N

-

-

43. Mandaatverlening OMWB

37 V

37 V

37 V

37 V

Storting reserve bodem, lucht en geluid

20 N

20 N

20 N

20 N

44. Administratieve bijstellingen

1.813 N

1.898 N

420 N

286 N

1.382 V

1.459 V

28 N

237 N

Mobiliteit

53. Verlenging samenwerkingsovereenkomst GGA Hart van Brabant

-

55 N

55 N

55 N

54. Maatregelen tegen parkeren op het trottoir

-

13 N

13 N

13 N

Gebouwenexploitatie

65. Herijking gebouwenexploitatie

11.464 V

11.296 V

10.936 V

12.130 V

11.707 N

11.826 N

11.410 N

12.560 N

66. Huurverhoging Theaters Tilburg

54 V

54 V

54 V

54 V

67. Centraliseren onderhoud gebouwen

1.046 V

1.260 V

1.290 V

1.077 V

68. Bijstelling formatie door overgang naar centraal onderhoud

173 V

282 V

282 V

282 V

69. Koepelkosten onderhoudspartij

356 N

356 N

356 N

356 N

70. Administratieve bijstellingen

450 N

442 N

-

-

450 V

442 V

VITALE STAD

Economie

72. Inwonersbijdrage Midpoint Brabant

20 N

20 N

20 N

20 N

73. Vieren 75 jaar bevrijding Tilburg

75 N

-

-

-

Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

79. Implementatiekosten Omgevingswet

400 N

800 N

Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie

81. Bijstelling grondexploitatieprojecten en grondexploitatie  algemeen

5.056 N

9.425 N

29.388 N

3.977 N

5.056 V

9.425 V

29.388 V

3.977 V

Cultuur

86. Huuraanpassing Theaters Tilburg

54 N

 54 N

54 N

54 N

Openbare orde en veiligheid

90. Bijdrage Veiligheidsregio MWB

375 N

94 N

33 V

33 V

91. Administratieve bijstellingen

2 N

2 N

2 N

2 N

2 V

2 V

2 V

2 V

Wijkgericht werken

94. Wijkcentrum de Schalm

78 V

78 V

78 V

78 V

95. Administratieve bijstellingen

30 N

-

-

-

30 V

Openbare ruimte

97. Semi autonome groei onderhoud openbare ruimte

178 N

195 N

216 N

374 N

98. Onderhoud diverse bijzondere uitbreidingen

26 N

26 N

26 N

26 N

99. Autonome groei aantal verkeersregelinstallaties

18 N

18 N

18 N

18 N

100. Autonome groei aantal camera's

40 N

40 N

40 N

40 N

101. Lagere opbrengst begraafplaatsrechten

100 N

100 N

100 N

100 N

102. Bestrijding invasieve soorten

80 N

80 N

80 N

80 N

103. Bijstelling Parkeerexploitatie (excl. Stappegoor)

212 N

262 N

273 N

284 N

t.l.v. bestemmingsreserve betaald parkeren

212 V

262 V

273 V

284 V

104. Bijstelling Parkeerexploitatie Stappegoor

-

-

-

4 N

t.l.v. reserve Onrendabele top Stappegoor

4 V                         

105. Deelnemersbijdrage Omgevingsdienst Midden en West Brabant

44 N

44 N

44 N

44 N

106. Nominale bijstelling opbrengst Precario

27 V

27 V

27 V

27 V

107. Administratieve bijstellingen

171 N

122 V

120 V

201 N

259 V

91 N

91 N

91 N

108. Actualisering autonome groei inzameling huishoudelijk afval

4 N

9 N

14 N

19 N

Bestuur, samenwerken en netwerken

116. Nominale bijstelling budget Skybox

6 N

6 N

6 N

6 N

117. Inwonersbijdrage Hart van Brabant

20 N

20 N

20 N

20 N

118. Extra wethouder en ondersteuning

384 N

384 N

384 N

384 N

119. Formatie advisering bestuurlijk proces

110 N

110 N

110 N

110 N

Publieke dienstverlening

124. Leges Rijbewijzen en paspoorten

108 V

-

-

-

189 N

125. Leges Informatiemakelaar

42 V

42 V

42 V

 42 V

126. Tijdelijke uitbreiding bouwtoezicht

167 N

167 N

-

-

127. Verhoging legestarieven

10 V

10 V

10 V

10 V

128. Opbrengst omgevingsvergunning, onderdeel bouwen (bouwleges)

 283 V

283 V

44 V

44 V

Diensten aan andere overheden

129. Administratieve bijstellingen

64 V

64 N

64 N

64 N

64 N

64 V

64 V

64 V

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

131. Uitkering gemeentefonds

26.353 V

26.660 V

24.076 V

21.641 V

132. Autonome bijstelling Afvalstoffenheffing

23 V

23 V

23 V

173 V

133. Autonome bijstelling Rioolheffing

12 V

12 V

12 V

87 V

134. Opbrengst afvalstoffenheffing

1.518 V

1.673 V

1.821 V

1.836 V

135. Opbrengst rioolheffing

318 V

299 V

303 V

244 V

136. Opbrengst hondenbelasting

6 N

6 N

6 N

6 N

137. Autonome bijstelling OZB

 20 V

20 V

20 V

381 V

138. Nominale bijstelling OZB

 967 V

976 V

985 V

985 V

139. Rente Leningen

-

-

-

3 V

140. Beleggingsfonds 2000

150 N

300 N

450 N

600 N

141. Beleggingen bouwfonds aandelen

-

-

-

 52 N

142. Administratieve bijstellingen

1.500 N

1.500 N

1.500 N

1.500 N

1.842 V

1.907 V

1.918 V

2.314 V

143. Meeropbrengsten Toeristenbelasting

110 V

110 V

110 V

110 V

144. Vrijval stelpost rente

800 V

-

-

-

Algemene baten en lasten

145. Nominale bijstellingen

7.159 N

7.159 N

7.159 N

7.159 N

146. Tariefsverhoging contributie bijdrage Breedband Tilburg

24 N

24 N

24 N

24 N

147. GDI (Generieke Digitale Infrastructuur)

70 N

70 N

70 N

70 N

148. Vrijval reserve Tilburg Akkoord

1.100 V

149. Formatiecalculatiemodel KCC

55 V

55 V

55 V

55 V

150. Formatiecalculatiemodel Vergunningen

131 V

131 V

182 V

182 V

151. Functionaris gegevensbescherming/ invoering AVG

161 N

161 N

161 N

161 N

152. Bijstelling kapitaallasten

338 V

478 V

404 V

367 V

153. Doorrekening formatiebehoefte Maatschappelijke Ondersteuning

282 N

282 N

282 N

282 N

154. Administratieve bijstellingen

1.003 V

97 V

977 V

977 V

626 N

280 V

600 N

600 N

155. Toename werkzaamheden archiveren

26 N

26 N

26 N

26 N

ALGEHEEL TOTAAL

9.903 V

7.437 V

7.706 V

6.366 V