Programmabegroting 2019

Vitale stad

Wat willen we bereiken

Wat willen we bereiken

Doelen/indicatoren

Verbetering in aandachts- en focuswijken
We willen de leefbaarheid versterken in de aandachts- en focuswijken op de thema's sociaal-economisch, fysiek en veiligheid. Onze acties in de aandachts- en focuswijken moeten tot die gewenste verbetering leiden.

Indicatoren:

Streefwaarde

2014

2015

2016

2017

Oordeel Tilburgers op thema (bron Lemon*):

 

Minder afwijking t.o.v. stedelijk gemiddelde

*

- Vervuiling

 

Toename richting Tilburgs gemiddelde (5,9%)

5,3

5,2

-

- Parkeeroverlast

 

Afname
(t.o.v. 6,1)

5,8

5,7

-

- Overlast van anderen

 

Afname
(t.o.v. 6,4)

5,7

5,8

-

- Sociale Cohesie

 

Toename
(t.o.v. 6,1)

5,8

6,0

-

-

*) Lemon kent een 2 jaarlijkse meting.

We zien dat de eerder benoemde rode draden uit de Wijktoets (armoede, sociale cohesie, vervuiling, verkeer/parkeeroverlast en overlast van anderen) ook dit jaar opvallen in de resultaten van de Lemon-enquête. In de tabel hieronder is aangegeven hoe de cijfers voor heel Tilburg zich verhouden tot voorgaande jaren.

Tilburg
2013

Tilburg 2015

Tilburg
2017

% armoedehuishoudens *)

14,8

13,6

14,5

Betrokkenheid bewoners

6,0

6,1

6,1

Vervuiling

5,8

5,9

5,7

Verkeersoverlast

6,1

6,2

6,1

Parkeergedrag

6,0

6,1

6,0

Overlast van gedrag van anderen

6,2

6,4

6,3

*) betreft over 2017 voorlopige raming

Vanwege de veranderde gebiedsindeling in de wijktoets 2018 is het niet langer mogelijk de gemiddelden van de focus- en aandachtswijken te laten zien tegenover de voorafgaande jaren. Daarom willen we 2018 als nieuw basisjaar kiezen voor de gewenste ontwikkelingsrichting voor de thema's vervuiling, parkeeroverlast, overlast van anderen en sociale cohesie. Voor armoede formuleren we geen streefwaarde in dit kader.

Wijkaanpak (Handelingsopgave: Wijkgericht werken)
Denkrichting nieuw doel: Samen met de stad gaan we aan de slag en zijn we dichtbij waar dat nodig is. Met elkaar vinden we uit wat er nodig is om de wijken en buurten te verbeteren. Afhankelijk van het vraagstuk pakken we onze rol en geven ruimte zodat mensen zelf aan de slag gaan in hun buurt of wijk. Wijkgericht werken betekent voor ons dat we acteren op het schaalniveau dat er toe doet. Dat kan een wijk zijn, maar ook een buurt, straat of een specifieke hot-spot (schaalgericht).

Indicatoren:

Streefwaarde

2014

2015

2016

2017

Deelname aan handhavingsacties (integraal en schaalgericht)

 10  

-

-

3

3

Oordeel Tilburgers over leefbaarheid in de buurt (bron Lemon)

 

7,3

7,2

7,3

-

7,3

nieuw: Ik voel me gezond
(bronnen: Lemon, SAP-onderzoek, burgeronderzoek en omnichannel)

stijging score t.o.v. 2018

nieuw: Ik voel me gelukkig in de buurt
(bronnen: Lemon, SAP-onderzoek, burgeronderzoek en omnichannel)

stijging score
t.o.v. 2018  

nieuw: Opstellen wijkagenda's

stadsbreed  beschikbaar in 2020  

€ 10.440

100,0 %