Programmabegroting 2019

Vitale stad

Wat willen we bereiken

Wat willen we bereiken

Doelen/indicatoren

Verbeteren fysieke leefomgeving
Het streven naar een hogere waardering voor de leefomgeving door de gebruikers van de stad, door het verbeteren van de fysieke kwaliteit van de bestaande openbare ruimte.

Indicatoren:

Streefwaarde

2013

2015

2016

2017

Oordeel Tilburgers over fysieke woonomgeving

 

-

6,6

6,7

*

6,7

*) In 2014 en 2016 is geen meting gehouden. Om het jaar wordt de zogenaamde Lemon-enquête uitgevoerd (leefbaarheidsmonitor). Daarin is bij tien vragen een rapportcijfer gevraagd over aspecten van de fysieke woonomgeving. Voor het jaar 2017 is het gemiddelde cijfer 6,7.

Het duurzaam in stand houden van de groenstructuur
In de Omgevingsvisie 2040 is opgenomen dat groen een structureel onderdeel van de duurzame stad Tilburg is, waarbij het beheer en onderhoud van het groen op orde is. Het openbaar groen in de stad blijft de vastgestelde beeldkwaliteit behouden door zowel goed onderhoud te plegen als ook tijdig het groen (bomen, hagen en beplanting) te vervangen.

Groen dichterbij voor iedereen
Bestaand groen moet toegankelijker en zichtbaarder worden.

Biodiversiteit verhogen en beter beschermen
Het ecologisch beheer maakt standaard deel uit van het onderhoud, waarbij 50% van de nieuw aangeplante bomen en struiken binnen de bebouwde kom in 2020 een bijdrage levert aan de biodiversiteit. Toename van het aantal doelsoorten.

Parkeerexploitatie
Het parkeerbeleid is er op gericht om een zo goed mogelijke invulling te geven aan de beperkte openbare ruimte door regels met betrekking tot parkeren te stellen. We streven naar een sluitende parkeerexploitatie door betere diensten te verlenen en goedkoper te werken.

€ 70.193

100,0 %