Programmabegroting 2019

4. Overzicht investeringen

4. Overzicht investeringen

Overzicht investeringen (exclusief voorstellen nieuw beleid)

Programma-investeringen
(x € 1.000,-)

2018

2019

2020

2021

2022

Inclusieve stad:

Onderwijs

6.634

12.306

650

250

250

Sport

5.149

2.100

1.190

700

3.000

Duurzame stad:

Groen - Ruimte

5.106

2.935

753

753

753

Mobiliteit - Ruimte

25.225

14.756

18.934

7.622

1.798

Gebouwenexploitatie

52.011

5.903

4.053

3.871

6.916

Vitale stad:

Economie

6.415

0

0

0

0

Openbare ruimte

55.602

29.598

24.529

25.033

25.033

Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie

28.674

10.000

10.000

10.000

10.000

Samen en dichtbij

Algemene baten en lasten

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Totaal programma-investeringen

185.816

78.596

61.109

49.229

48.751

Investeringen in bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen algemeen

49.034

32.811

18.281

3.538

3.588

Bedrijfsmiddelen specifiek

4.091

2.489

2.180

2.283

2.002

Totaal investeringen in bedrijfsmiddelen

53.125

35.299

20.461

5.821

5.590

Totaal investeringen

238.941

113.896

81.570

55.050

54.341

Waarvan:

- met economisch nut

170.356

79.011

46.845

31.626

36.740

- met maatschappelijk nut

68.584

34.885

34.725

23.424

17.600

Waarvan dekking ten laste van:

- Tarieven/gesloten exploitaties

48.703

25.566

22.345

22.941

22.660

- Reserves en voorzieningen

30.175

8.975

6.500

3.650

0

- Eénmalige bijdragen van overheden/derden

19.869

2.798

10.658

2.177

0

- Bijdragen intern/exploitatie

-2.245

346

255

255

255

- Algemene middelen

142.438

76.210

41.812

26.026

31.426

Kapitaallasten van de investeringen zijn volledig in de begrotingsramingen opgenomen.

Investeringen nieuw beleid

Voorstel investeringen nieuw beleid
(x € 1.000,-)

Cat.*

2018

2019

2020

2021

2022

Inclusieve stad:

Huisvestingsprogramma onderwijs 2018:

Indexering onderwijshuisvesting DNS en Willem II-college

P

0

1.300

0

0

0

Huisvestingsprogramma onderwijs 2019:

P

0

23.661

0

0

0

Kunstgrasveld SVG

P

0

700

0

0

0

Duurzame stad:

Prijsstijging inzamelvoertuigen

S

100

40

80

60

40

Verschuiven investering rolpackers

S

-52

78

-26

0

0

Aanpassingen milieustraat

P

0

350

0

0

0

Busstation

P

0

2.100

0

0

0

Duurzaamheidsinvesteringen gemeentegebouwen

P

0

1.500

1.500

0

0

Vitale stad:

Truckparking

P

0

2.000

0

0

0

Kernwinkelgebied

P

0

2.900

0

0

0

Openbare toiletvoorzieningen

P

150

0

0

0

0

Minimale positie openbare ruimte

P

1.500

3.000

3.200

2.600

1.800

Innovatieve kabelgoten

P

0

200

200

2.300

2.300

Totaal investeringen nieuw beleid

1.698

37.829

4.954

4.960

4.140

* Categorie: P=Programma; A=Bedrijfsmiddelen algemeen; S=Bedrijfsmiddelen specifiek

Waarvan:

- met economisch nut

48

27.629

1.554

60

40

- met maatschappelijk nut

1.650

10.200

3.400

4.900

4.100

Waarvan dekking ten laste van:

- Tarieven/gesloten exploitaties

48

1.968

1.554

60

40

- Reserves en voorzieningen

150

2.000

0

0

0

- Eénmalige bijdragen van overheden/derden

0

5.000

0

0

0

- Bijdragen intern/exploitatie

0

0

0

0

0

- Algemene middelen

1.500

28.861

3.400

4.900

4.100

Toelichting investeringen nieuw beleid:

Huisvestingsprogramma onderwijs t/m 2018
De kredieten voor 2019 van de voorzieningen die zijn opgenomen in de onderwijs huisvestingsprogramma's tot en met 2018, te weten voor De Nieuwste School (bouw en inrichting) en het Willem II-college, moeten worden geïndexeerd naar prijspeil 2018: DNS € 766.451,- en Willem II-college € 533.368,-.

Huisvestingsprogramma onderwijs 2019
De kredieten voor de voorzieningen die moeten worden opgenomen in het onderwijshuisvestingsprogramma 2019 betreffen de volgende voorzieningen:

  • Uitbreiding basisschool de Elzen € 1.566.309
  • Uitbreiding St. Caecilia € 839.796
  • Uitbreiding Rennevoirt € 2.514.069
  • Verhoging budget Mussenacker 40% € 293.796
  • Verhoging budget Willem II college 40% € 2.705.721
  • Verhoging budget De Nieuwste School 40% € 3.108.402
  • Nieuwbouw gymnastieklokalen Campus013 € 3.603.158
  • Renovatie Theresialyseum € 2.227.500
  • Renovatie Cobbenhagenlyceum € 4.536.500
  • Renovatie Schakelcollege € 2.266.000

Kunstgrasveld SVG
In het Raadsbesluit "Realisatie afbouw sportcomplex Spoordijk" (2 juli 2018) is besloten om het structurele exploitatievoordeel op de sportexploitatie van € 46.000,- in te zetten voor dekking van de kapitaallasten voor het omvormen van een natuurgrasveld naar een kunstgrasveld op het sportcomplex aan de Brugstraat (voetbalclub SVG).
Om de aanleg van dit kunstgrasveld uit te kunnen voeren is nodig dat de raad hiervoor het benodigde uitvoeringskrediet van € 700.000,- beschikbaar stelt.

Prijsstijging inzamelvoertuigen en verschuiven investering rolpackers BAT
De vervanging van de inzamelvoertuigen blijkt per voertuig € 20.000 duurder dan waarmee tot nu toe is gerekend. Daarnaast is de vervanging van de rolpackers naar 2019 verschoven. Per jaar betekent dit de volgende mutaties;
2018   +   €   48.000
2019   +   €   118.000
2020   +   €   54.000
2021   +   €   60.000
2022   +   €   40.000

Aanpassingen milieustraat
Voor de doorstroming op de milieustraat Albion aan de Caledoniastraat is reeds een aantal maatregelen genomen zoals een extra aanrijroute, aangepaste openingstijden en deze exclusief voor particulieren maken. Daarnaast bestaat de doelstelling 'belonen goed gedrag' en de VANG-doelstelling met als uiteindelijk resultaat een betere afvalscheiding. Om vervolg te kunnen geven aan alle hiervoor genoemde doelstellingen moet het terrein zelf ook worden geoptimaliseerd. De kosten voor een weegbrug (incl. ICT), bestrating en belijning, herinrichting en projectkosten worden geraamd op € 350.000 (2019).

Truckparking
Voor de aanleg van een truckparking aan de Theseusstraat (Vossenberg) is een investeringsbudget van € 2 miljoen nodig, bestaande uit € 630.000,- voor de grondkosten en € 1.370.000,- voor de aanleg van de voorziening zelf.
In de dekking wordt voorzien via de reserve LFHT (Fons) waarbij eenmalig en specifiek voor dit doel de onttrekkingscriteria worden verruimd voor de aankoop en aanleg van deze truckparking.

Kernwinkelgebied
Ten behoeve van de realisatie van de zuidelijke verbinding Heuvelstraat - Emmapassage koopt de gemeente openbaar gebied aan en verkoopt zij grond aan derden. Abusievelijk zijn deze bedragen gesaldeerd in de besluitvorming. In de begroting 2019 wordt de aankoop en verkoop apart opgenomen. Dit leidt tot een toename van de Investeringen met € 2,9 mln, die volledig gedekt wordt uit de verkoop van de gronden.

Openbare toiletvoorzieningen
Bij de begroting 2018 is middels het amendement 15 € 400.000,- uit de algemene reserve beschikbaar gesteld voor het realiseren van openbare toiletvoorzieningen. Voor het deel van de toiletvoorzieningen die we als gemeente zelf gaan plaatsen is een investeringskrediet nodig van € 150.000,-. Deze investering wordt gedekt vanuit het bedrag wat hiervoor bij de programmabegroting 2018 uit de algemene reserve beschikbaar is gesteld.

Minimale positie Openbare ruimte
Vanuit het voorstel nieuw beleid Minimale positie openbare ruimte wordt voorgesteld daar waar nodig en in overleg met de buurt speeltoestellen en straatmeubilair te plaatsen of vervangen. Afstemming met de buurt geeft antwoord op de inhoudelijke vraag welk type toestel gewenst is, de technische noodzaak ontstaat uit het veiligheidsaspect. Daarnaast wordt een bedrag van € 3.400.000 geïnvesteerd in groen als restant van de inhaalslag wat verspreid is over 4 jaren.

2019

2020

2021

2022

Speeltoestellen

€ 400.000

€ 1.200.000

€ 1.400.000

€ 1.000.000

Meubilair

€ 500.000

€ 800.000

€ 800.000

€ 800.000

Inloop achterstand groen

€ 600.000

€ 1.000.000

€ 1.000.000

€ 800.000

Busstation
Betreft de bouw van het nieuw busstation wat begin 2019 gereed is. Door een aangepaste planning, milieukosten en extra constructieve eisen zijn de kosten € 2,1 miljoen hoger dan begroot. Daartegenover staan extra opbrengsten van € 1,4 miljoen vanuit een subsidie van provincie en de verkoop van het chauffeursgebouw.

Duurzaamheidsinvesteringen gemeentegebouwen
In de komende jaren zullen naar verwachting een aantal aanvragen komen van huurders in gemeentelijke gebouwen om duurzaamheidsmaatregelen door te voeren. Het gaat om aanvragen waarvan de investeringen terugverdiend kunnen worden door lagere energiekosten bij de huurders. Er wordt pas geïnvesteerd op het moment dat er een aanvullende overeenkomst is, waarbij de jaarlijkse lasten bij de huurder in rekening worden gebracht en ook duidelijk is dat dit niet leidt tot een aanvraag voor subsidieverhoging.

Innovatieve kabelgoten
In de binnenstad worden de komende jaren gasleidingen vervangen. We kunnen nu al anticiperen op de energietransitie door de aanleg van innovatieve kabelgoten. Door de ondergrond 'op te schonen' ontstaat bovendien meer ruimte voor onder andere vergroening, klimaatadaptatie, ondergrondse afvalinzameling en glasvezel. Vanwege de complexiteit van het gebied is een ruime voorbereidingstijd vereist.
Het benodigd bedrag is € 5 miljoen. De realisatie zal in samenhang met projecten in de binnenstad worden opgepakt vanuit het programma Vitale stad. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn als voorstel nieuw beleid in deze begroting opgenomen.

2019

2020

2021

2022

Innovatieve kabelgoten

€ 200.000

€ 200.000

€ 2.300.000

€ 2.300.000