Programmabegroting 2019

8. Onderzoeken doeltreffendheid/doelmatigheid

8. Onderzoeken doeltreffendheid/doelmatigheid

Op 19 maart 2012 is de verordening "Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid" door de raad vastgesteld. Deze verordening bepaalt dat wij jaarlijks in de Programmabegroting een overzicht geven van de voorgenomen evaluaties van de kadernota's en themagerichte onderzoeken naar doeltreffendheid en/of doelmatigheid.

Doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde doelen worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of de mate waarin met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

Doeltreffendheid: de mate waarin de gemeente er in slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen te bereiken.

In onderstaand overzicht hebben we voor de vigerende kadernota's aangegeven of we deze willen aanpassen en of we daaraan voorafgaand een evaluatie uitvoeren. Ons uitgangspunt is dat deze evaluaties worden uitgevoerd binnen de bestaande werkbudgetten die beschikbaar zijn voor beleidsvoorbereiding. Voorafgaand aan aanpassing kadernota en/of evaluatie leggen we een startnotitie aan de raad voor om over de gekozen werkwijze en de betrokkenheid van de raad en stad met elkaar van gedachten te wisselen.

Product

Vigerende kadernota / beleidskader

Voorgenomen evaluatie / onderzoek in 2019

Voorstel m.b.t. kadernota in 2019

Inclusieve stad

Onderwijs

Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2015-2018

Bestaanszekerheid

Beleidskader aanpak Armoede 2013-2017

Onderzoek naar breed kader Perspectief op bestaanszekerheid

n.v.t.

Zelfredzaamheid

Toegang en lichte ondersteuning

Regionale nota Publieke Gezondheid 2016-2019

Werk en Inkomen

Uitvoering Participatiewet (incl. NOMA)

n.v.t.

Oplevering nieuw arbeidsmarktbeleid.

Passende ondersteuning

Uitvoering Wmo-verordening en beleidsregels

Jeugdhulp

Regionaal Beleidskader Jeugdhulp 2015-2018

Sport

Kadernota 'Samenspel en Sport op Orde 2016-2018'

Duurzame stad

Duurzaamheid, milieu en afval

Klimaataanpak 2013-2020
Afvalbeleid 2015-2020

n.v.t.

n.v.t.

Groen

-

Water

-

Mobiliteit

Tilburg Mobiliteitsplan 2040

n.v.t.

n.v.t.

Cultuurhistorie en archeologie

-

Gebouwen-exploitatie

-

Vitale Stad

Economie

Economische Agenda 2012-2020

n.v.t.

n.v.t.

Stimuleringsagenda Economie & Arbeidsmarkt 2015-2018

- 'Tilburg Next', Economisch-ruimtelijke visie voor de binnenstad van de 21e eeuw (visie Binnenstad 2011-2020 is met vaststelling van 'Tilburg Next' herijkt en vervangt deze).

n.v.t.

n.v.t.

Evenementenbeleid

n.v.t.

Oplevering nieuw evenementenbeleid.

Kantorenbeleid 2010-2015 (nieuwbouwprogrammering)

Onderzoek/evaluatie in 2018 gereed.

Oplevering nieuw kantorenbeleid.

Horecabeleid 2017 e.v.

n.v.t.

n.v.t.

Visie Detailhandel

n.v.t.

Visie op bestaande detailhandelsstructuur buiten kernwinkelgebied.

Ruimte voor bedrijven 1998-2015

Onderzoek/evaluatie in 2018 gereed.

Oplevering nieuw beleid voor bedrijventerreinen / werklocaties.

Wonen

Woonvisie Tilburg 2015

n.v.t.

n.v.t.

Openbare orde en veiligheid

Kadernota Veiligheid 2015-2018

Oplevering nieuwe kadernota.

Wijkgericht werken

Tilburg Akkoord 

Loopt af.

n.v.t.

Openbare ruimte

Beheerbeleidsplan Groen in de Stad / Groenbeheerplan  

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2016-2019 

Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie

Omgevingsvisie Tilburg 2040

Nota systematiek kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Parkeerexploitatie

Hoofdlijnennotitie Parkeren 2016 

Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

-

Cultuur

Cultuurplan Tilburg 2017-2020

n.v.t.

n.v.t.

Samen en dichtbij

Bestuur, samenwerken en netwerken

Een wereld te winnen 2016- 2020  

n.v.t.

n.v.t.

Publieke dienstverlening

Visie op dienstverlening 2016-2020

n.v.t.

n.v.t.

Diensten aan andere overheden

-

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Visie op P&C cyclus

Vaststelling nieuwe visie najaar 2018

n.v.t.

Algemene baten en lasten

-

Overige

Subsidies / subsidie-verordening

Kadernota subsidiebeleid 2017-2020

n.v.t.

n.v.t.

Lokale Heffingen

-

Bedrijfsvoering

Kadernota bedrijfsvoering

n.v.t.

Opstellen van een aantal nieuwe kaders voor bedrijfsvoering

Duurzaamheids-balans Telos

Doorlichting Organisatie

Zelfanalyse

n.v.t.

n.v.t.