Programmabegroting 2019

12. Lijst met afkortingen

12. Lijst met afkortingen

 

3D

3 Decentralisaties

AG

Advocaat Generaal

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ARGE

Algemene Reserve Grondexploitatie

ASH

Afvalstoffenheffing

ASV

Algemene Subsidieverordening

AV

Algemene Vergadering

AVG

Algemene Verordening Gegevensverwerking

Aw

Autoriteit woningcorporaties

B

Baten

B5

Brabantse Steden Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Helmond

B&W

Burgemeester & Wethouders

BAT

Brabants Afval Team

BBP

Bruto Binnenlands Product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BCF

BTW compensatiefonds

BIBOB

Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur

BIE

Bouwgrond In Exploitatie

BIZ

Bedrijfsinvesteringszone

BKKC

Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Bijzonder OpsporingsAmbtenaar

BOM

Brabantse OntwikkelingsMaatschappij

Bro

Besluit Ruimtelijke Ordening

BSP

Bruto Stedelijk Product

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten

BV

Besloten Vennootschap

BW

Beschermd Wonen

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCV

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

CEP

Centraal Economisch Plan

CIE

Commissie

Coelo

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

CPI

Consumentenprijsindex

Cum.

Cumulatief

CuPuDo

Cultuur in Publiek Domein

CV

Commanditaire Vennootschap

CZM

Collectieve Zorgverzekering Minima

DALI

Data science voor Logistieke Innovatie

DCU

Decentrale Doeluitkering

DCF

Discounted CashFlow

DIS

Documentair Informatiesysteem

DNS

De Nieuwste School

DOC-T

Dieren Opvang Centrum Tilburg

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

DU

Decentralisatie-uitkering

EMU

Europese en Monetaire Unie

ESF

Europees Sociaal fonds

ETZ

Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

EU

Europese Unie

FG

Faciliterend Grondbeleid

FG

Functionaris Gegevensbescherming

Fido

Wet Financiering Decentrale Overheden

FLO

Functioneel Leeftijds Ontslag

FO

Functioneel Ontwerp

FTE

Full Time Equivalent 

FVA

Financiële Vaste Activa

GDI

Generieke Digitale Infrastructuur

GE

Grondexploitatie

GEM 

Grondexploitatie Maatschappij

GGA

GebiedsGerichte Aanpak

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GI

Gecertificeerde Instelling

GO

Georganiseerd Overleg

GOB

Groen Ontwikkelfonds Brabant

GOW

Gebieds Ontsluitings Weg

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GREX

Grondexploitatie

Ha

Hectare

HAH

Huis aan Huis

HAVO

Hoger Algemeen Vormend Onderwijs

HBO

Hogere Beroeps Onderwijs

HNG

Hypotheekfonds Nederlandse Gemeenten

HOF

Wet Houdbare Onderhoudsfinanciën

HRA

Huishoudelijk Rest Afval

HRM

Human Resource Management

HvB

Hart van Brabant

IBT

Interbestuurlijk Toezicht

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

ICTU

ICT Uitvoeringsorganisatie

I-deel

Inkomensdeel

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

IPSV

Innovatieprojecten Stedelijke Vernieuwing

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IT

Informatie Technologie

ITS

Intelligente Transport Systemen

IUSD

Intergratie-uitkering Sociaal Domein

JADS

Jheronimus Academy of Data Science 

JBB

Jeugdbescherming Brabant

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

jGGZ

jeugd Geestelijke Gezondheidszorg

JOGG

Jongeren op Gezond Gewicht

JR

Jaarrekening

KCC

Klant Contactcentrum

KING

Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten

KWG

Kernwinkelgebied

L

Lasten

LEA

Lokaal Educatieve Agenda

LED

Light Emitting Diode

LHFT

Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg

LVM

Landelijke veiligheidsmonitor

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MER

Milieu Effect Rapportage

MFB

Monumentenfonds Brabant

MHC

Mixed Hockeyclub

MIP

Meerjarig Investeringsplan

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJP

Meerjarenprogramma Openbare Ruimte

MKB

Midden- en KleinBedrijf

Mln.

Miljoen

MOED

Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid

MTO

Medewerker Tevredenheidsonderzoek

MVA

Materiële Vaste Activa

MWB

Midden en West Brabant

N

Nadelig

NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel

NEN

NEderlandse Norm

NGGB

Nederlandse Norm Gezond Bewegen 

NHU

Nederlandse Handelsunie

NJI

Nederlands Jeugd Instituut 

NME

Natuur Milieu Educatie

N.N.B.

Nog niet bekend

NOM

Nul op de Meter

NOMA

Nieuw Model Ondersteuning Arbeidsmarkt

NS

Nederlandse Spoorwegen

NV

Naamloze vennootschap

NWW

Niet-werkende werkzoekende

OAB

Onderwijs Achterstanden Beleid

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OHW

Onderhanden werk

OM

Openbaar Ministerie

OMG

Outlaw Motorcycle Gangs

OMO

Ons Middelbaar Onderwijs

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

OR

Ondernemingsraad

OVK

Overeenkomst

OZB

Onroerend Zaak Belasting

P&C

Planning en Control

PA

Public Affairs

PAK

Plan- en ApparaatsKosten

PAS

Programma Aanpak Stikstof

PB

Programmabegroting

pBBP

Prijsindex Bruto Binnenlands Product

PDM

Product Data Management

PDV

Perifere Detailhandelsvestigingen

PGB

Persoons Gebonden Budget

PIOFACH

Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie, Huisvesting 

PMD

Papier Metaal Drankkarton

PO

Primair Onderwijs

PO

Particulier opdrachtgeverschap

POHO

Praktijkondersteuner huisarts

PO&I

Personeel, Organisatie en Informatisering

PPS

Publiek Private Samenwerking

PvE

Programma van Eisen

P-wet

Participatiewet

Q1 enz.

Kwartaal 1 enz.

RAV

Regionaal Ambulancevoorziening

RBV

Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

RGI

Reserve Grootschalige Investeringswerken

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

RO

Ruimtelijke Ordening

ROC

Regionaal Opleidingscentrum

RRO

Regionaal Ruimtelijk Overleg

RUV

Ruimtelijke Uitvoering

RWTC

Rotary Wing Training Center

SAP

System Analysis and Program Development

SPOR

Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte

SVG

Sportvereniging Gasthuisstraat (voetbalclub)

SW

Sociale Werkvoorziening

TCC

Team Complexe Casuïstiek

TiU

Tilburg University

TIWOS

Tilburgse Woningstichting

TOF

Stichting Tilburgs Ondernemersfonds

TOP

Tilburgse Organisatie- en Personeelsplanning

TR

Tussenrapportage

tROM

Tilburgse en Regionale bedrijven Ondernemen Maatschappelijk

TTS

Tilburg Talent Square

Tue

Technische Universiteit Eindhoven

TWM

Tilburgse Waterleidingmaatschappij

TWV

Tilburgse Watersport Vereniging

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

V

Voordelig

VANG

Van Afval Naar Grondstof

vGRP

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

VIBE

Virual Humans In the Brabant Economy

VMBO

Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VO

Voorlopig Ontwerp

VO

Voortgezet Onderwijs

VOF

Vennootschap Onder Firma

VOK

Voorbereidingsovereenkomst

VPB

Vennootschapsbelasting

VRMWB

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

VRS

Verkeersregelsysteem

VSV

Voortijdig Schoolverlaten

VvE

Vereniging van Eigenaren

VVGB

Verklaring Van Geen Bezwaar

VVV

Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer

VWO

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WAJONG

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 

WAO

Wet Arbeidsongeschiktheid

WAS

Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen

WBMGP

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek 

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

WIA

Wet en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WKO

Warmte-/Koude Opslag

WLZ

Wet Langdurige Zorg

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WOZ

Wet Onroerende Zaken

WRO

Wet Ruimtelijke Ordening

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

WSW

Waarborgfonds Sociale woningbouw

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet Werk en Bijstand

ZES

Zero Emission Stadslogistiek (greendeal)

ZZP

Zelfstandigen Zonder Personeel