Programmabegroting 2019

Grondbeleid

4.2 Grondbeleid

Inleiding

Inleiding

Deze paragraaf beschrijft de visie op het gemeentelijk grondbeleid en geeft een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie.

In de nota grondbeleid en deze paragraaf is vastgelegd op welke wijze de gemeente Tilburg de tot haar beschikking staande publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instrumenten inzet om de doelstellingen van de programma's te realiseren. De inzet van dit instrumentarium leidt tot projecten waarin de gemeente een actieve en/of faciliterende rol speelt. In deze paragraaf geven wij inzicht in de financiën en risico's van deze projecten. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de raad jaarlijks de herziening van de grondexploitaties vaststelt. Tegelijk met deze programmabegroting stelt de raad dan ook de grondexploitaties zoals aangeven in het projectenoverzicht vast.

Actuele ontwikkelingen
In juni 2018 is het bestuursakkoord "gezond en gelukkig in Tilburg" vastgesteld. Dit resulteert tot nieuw beleid .
Daarnaast zal naar verwachting eind 2019 de nieuwe Nota Grondbeleid gemeente Tilburg worden vastgesteld.
Ten slotte wordt bij de begroting 2019 de grondexploitatie Wijkevoort opgenomen.

VPB
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De gemeenten zullen in beginsel 25% belasting moeten afdragen over de (fiscale) winst op grondexploitaties, die met ‘commerciële activiteiten’ wordt verdiend. De Tilburgse grondexploitatie (op basis van de huidige grondexploitaties) vormt in zijn geheel een verliesgevende activiteit (verleden en toekomst samen). Daarom is de verwachting dat de komende jaren geen vennootschapsbelasting zal moeten worden afgedragen over de grondexploitatie. Over dit onderwerp vinden besprekingen plaats tussen de Belastingdienst en de gemeente. Alleen de financiële resultaten van de gemeentelijke grondexploitaties, de zogenaamde Bouwgrond in exploitaties (hierna: BIE) plannen vallen onder de vennootschapsbelasting. Op de overige categorieën is de vennootschapsbelasting niet van toepassing.

Samenvatting
De vrij besteedbare algemene reserve van de grondexploitatie is ten opzichte van de jaarrekening 2017 met € 1,7 miljoen afgenomen tot € 9,1 miljoen. Het resultaat van de lopende grondexploitaties is nagenoeg gelijk gebleven. Wel is sprake van een toename van de totale risicopost door de toevoeging van het plan Wijkevoort en het toegenomen risico in de Spoorzone. Daarnaast is als gevolg van het bestuursakkoord nieuw beleid opgenomen.