Programmabegroting 2019

Subsidies

4.3 Subsidies

We voeren het gemeentelijk beleid voor een deel uit via subsidieverstrekking aan organisaties in de stad. In totaal verstrekken we in 2019 voor een bedrag van bijna € 99 miljoen aan subsidies.

De door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota Subsidiebeleid 2017-2020 is de basis voor het verlenen en vaststellen van subsidies. Dit subsidiebeleidskader wordt in een cyclus van vier jaar geëvalueerd, indien nodig aangepast en vastgesteld. Met een tussentijdse evaluatie in 2018 en een eindevaluatie in 2020.

Ook de Algemene Subsidieverordening gemeente Tilburg (ASV) is geënt op de uitgangspunten van deze kadernota en visie op subsidiebeleid. In de ASV is geregeld dat het college bevoegd is te besluiten over het verstrekken van subsidies met inachtneming van de in de gemeentebegroting opgenomen financiële middelen en de door de raad vastgestelde beleidskaders. Een groot deel van deze subsidieverlening is binnen deze beleidskaders en financiële middelen gemandateerd naar de afdelingshoofden.

Naast het wettelijk kader waar de subsidieverlening in Tilburg aan moet voldoen geeft de gemeenteraad vanuit zijn kaderstellende rol ook een specifiek karakter aan het subsidiebeleid in Tilburg.

Hieronder is een samenvattend overzicht opgenomen van de voornemens voor de verdeling van de subsidies per programma en per product 2019 (inclusief de nominale ontwikkelingen). Het subsidieprogramma is gericht op de in de programmabegroting omschreven basisvoorzieningen en aanvullende voorzieningen. Met de gesubsidieerde instellingen maken we afspraken over hun bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen.

Programma/Product
(x € 1.000,-)

Subsidies
2018

Subsidies
2019

Bestaanszekerheid

3.392

3.473

Sport

598

504

Zelfredzaamheid

44.520

44.498

Onderwijs

12.640

11.646

Werk en Inkomen

1.199

129

Passende ondersteuning

1.357

1.283

Jeugdhulp

142

28

Totaal Inclusieve stad

63.848

61.561

Duurzaamheid, milieu en afval

314

169

Groen

13

13

Water

220

-

Mobiliteit

87

90

Totaal Duurzame stad

634

272

Economie

3.669

3.426

Wonen

2.946

1.605

Cultuur

24.120

24.576

Openbare orde en veiligheid

106

109

Wijkgericht werken

6.771

6.925

Openbare ruimte

175

180

Totaal Vitale stad

37.787

36.821

Bestuur, samenwerken en netwerken

362

346

Totaal Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering

362

346

Eindtotaal

102.631

99.000

Het lagere totaal subsidiebedrag tussen 2018 en 2019 van € 3,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door :

Inclusieve stad (-/- € 2,3 miljoen)

  • Onderwijs -/- € 1,0 miljoen; het verschil wordt met name veroorzaakt door het vervallen van een incidentele impuls voor 2018 en aanvullende subsidies OAB 2018.
  • Werk & Inkomen -/- € 1,0 miljoen: het verschil wordt veroorzaakt door de subsidie voor de uitvoering van het programma Jeugdwerkloosheidsvrije regio Hart van Brabant. Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 was een bedrag van € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld aan de Stichting Midpoint voor de uitvoering van het programma Jeugdwerkloosheidsvrije regio Hart van Brabant. Dit programma eindigt op 31-12-2018. Voor 2019 wordt dan ook geen subsidie meer uitgekeerd aan Midpoint. Op dit moment wordt het programma geëvalueerd en wordt bezien of en op welke wijze het programma in 2019 kan worden voortgezet.

Duurzame stad (-/- € 0,3 miljoen)

  • Duurzaamheid, milieu en afval -/- € 0,1 miljoen; Energie klimaatprogramma
  • Water -/- € 0,2 miljoen; de subsidieregeling stimulering dakgroen gemeente Tilburg heeft een looptijd tot (voorlopig) 31-12-2018.

Vitale stad (-/- € 1.0 miljoen)

  • Economie -/- € 0,2 miljoen; het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere subsidie aan het Detailhandelsfonds.
  • Wonen -/- € 1,3 miljoen; enkele regelingen uit 2018 lopen af, zoals nul-op de-meter en isolatiesubsidie. Hiervoor zijn dan ook geen ramingen voor 2019 meer opgenomen. Knelpunt wonen -/- € 0,1 miljoen houdt verband met toekennen van incidentele subsidies. Convenant Energie: + € 0,1 miljoen betreft voornamelijk een lopende subsidieregeling voor zonnepanelen en energetische maatregelen waarvan het verwachte gebruik in de jaren 2018 en 2019 wisselend is.
  • Cultuur + € 0,5 miljoen; de toename betreft nominale ontwikkelingen.