Programmabegroting 2019

Duurzame stad

2.2 Duurzame stad

Inleiding

We willen dat onze stad ook in de toekomst een fijne plek is om te wonen. Daarom hebben we in Tilburg sinds jaar en dag een hart voor duurzaamheid en duurzaam handelen. Samen met onze inwoners, bedrijven, provincie en waterschappen hebben we al veel gerealiseerd. Maar als we willen dat de aarde geen onbewoonbare planeet wordt, dan moet iedereen aan de slag. Wat we tot nu toe hebben gedaan is niet voldoende. Daar redden we het niet mee. Niet in Tilburg, niet in Nederland, niet in Europa.

Wij voelen de urgentie en zien kansen om samen met het kabinet versneld op zoek te gaan naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. Deze klimaattransitie gaat veel vergen van de inrichting van onze stad en omvat zowel energie, klimaatadaptatie als circulaire economie. Het aanstaande Klimaatakkoord en de daaruit voort vloeiende taken voor de gemeenten helpt ons daarbij. De impact van deze opgave is groot op de Tilburgers, ook in financiële zin. Het is een opgave waar we een lange adem voor moeten hebben maar ook één die snel handelen vergt. Daarom hebben we een klimaatfonds ingesteld vanuit de reserve Essent om de eerste grote stappen financieel te kunnen ondersteunen.

Energie
Het realiseren van de energietransitie is met zekerheid een van de allergrootste opgaven die we als samenleving hebben voor de komende decennia. We moeten ruimte vinden voor zonne- en windenergie. Daarom zetten we vol in op optimaal isoleren van onze gebouwen, het opwekken van duurzame energie, binnen en buiten de gebouwde omgeving, maximaal gebruiken van beschikbare rest- en aardwarmte en een verdere onafhankelijkheid van aardgas.
En we zetten de verduurzaming van ons eigen vastgoed onverminderd voort.

Mobiliteit
Ook intensiveren we onze aanpak op duurzame mobiliteit door in 2019 de laatste proeven af te ronden bij de Cityring en het uitbreiden van de laadinfrastructuur (aanleg van laadpalen en laadpleinen). We onderzoeken of parkeerdifferentiatie mogelijk is als stimuleringsmaatregel voor elektrische voertuigen en vanuit de greendeal ZES onderzoeken we de mogelijkheden voor een emissievrije zone in de stad. Door het starten van de aanleg van de snelfietsroutes versterken we Tilburg als netwerkstad, vergroten we het fietsgebruik voor de middellange afstand en reduceren we het autogebruik.

Klimaatadaptatie: groen en water
We gaan op zoek naar oplossingen voor het heter worden van de stad. Grote perioden van met droogte afgewisseld met intensievere buien die leiden tot wateroverlast zullen we moeten tackelen. Een versteende stad is in de toekomst niet leefbaar evenmin als verdroogde natuur. We moeten ons aanpassen aan de klimaatverandering en dus duurzaam vergroenen en ruimte bieden aan water. Hiervoor moeten we plekken vinden in de openbare ruimte maar het vraagt ook inspanning van onze burgers om te ontstenen. Het is van belang dat we investeren in toename van biodiversiteit, zowel in als om de stad. De ontwikkeling van drie stadsregionale parken en twee ecologische verbindingen om de stad zijn hierbij cruciaal. Het realiseren van 148 hectare nieuwe (ondernemende) natuur in Stadsbos 013 en Park Pauwels past hier uitstekend bij evenals de start van het megaproject 'Watermachine' in Park Pauwels met verschillende grote partners als waterschap De Dommel.
Om goed te kunnen inspelen op de klimaatverandering is het noodzakelijk een nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) op te stellen als een Afvalwaterakkoord.

Circulaire economie
De aanpak van circulaire economie zetten we voort met een nieuwe Agenda 2019 Tilburg Circulair. Ook versterken we onze aanpak om bedrijven te stimuleren hun productieproces en productontwerp circulair in te richten. En we kopen meer circulair in zodat we grondstoffen besparen en de CO2 uitstoot reduceren. We kunnen ons geen verdere afvalproductie permitteren. Afval moet grondstof worden. Met de Tilburgse bedrijven, instellingen en burgers gaan we door op lijn om de hoeveelheid afval te verminderen. Het verbeteren en verhogen van de afvalscheiding is daarbij van belang.

Cultuurhistorie
Tot slot versterkt aandacht voor de cultuurhistorie de aantrekkelijkheid van de stad. Zo vormen oude linten en herdgangen historische dragers voor vernieuwende stedelijke ontwikkeling. De ontwikkeling rond de Pont en het textielmuseum in de omgeving van het Wilhelminapark vormt een mooi voorbeeld hoe de middeleeuwse Veldhovense Herdgang ten tijde van industrieel Tilburg transformeerde naar een fraai stadpark en nu naar een museumkwartier met internationale allure. En in 2019 wijzen we nieuwe monumenten aan en verkennen we de mogelijkheid om ook tot een lijst te komen met potentiële monumenten van na 1965, zodat we toekomst geven aan het verleden van TIlburg.

Verdeling lasten & baten

x € 1.000

€ 64.039

100,0 %

€ 40.749

100,0 %