Programmabegroting 2019

Vitale stad

2.3 Vitale stad

Inleiding

De aantrekkelijkheid van de stad en regio wordt bepaald door een gezond en aantrekkelijk woon- en werkmilieu. Om concurrerend en aantrekkelijk te blijven, is ook een goed onderwijsaanbod en een innovatief bedrijfsleven cruciaal, net als een groene en veilige (woon)omgeving en de aanwezigheid van erfgoedwaarden. (Recreatie)voorzieningen, en groen moeten daarbij gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk zijn.
De Omgevingsvisie Tilburg 2040, met de Brabantstrategie, Regiostrategie en Stadsstrategie, vormt daarbij de leidraad in ons denken en handelen.
Naast de transformatie Openbare ruimte richten onze inspanningen binnen het programma Vitale Stad zich op vijf kernthema's: (1) slimme en duurzame economie, (2) wonen, (3) stedelijke ontwikkeling en omgevingswet, (4) cultuur en evenementen en (5) veilige stad, veilige wijken en wijkgericht werken.

Slimme en duurzame economie
Het versterken van de kracht van onze bedrijven in de economische sectoren en clusters logistiek, maakindustrie en kenniseconomie staat voor ons voorop. Via specifieke (stimulerings)-programma's geven we daar waar nodig onze ondernemers een impuls.
We intensiveren de samenwerking met de kennis-, en onderwijsinstellingen. Specifiek op het thema 'Techniek en gedrag' liggen er kansen voor Tilburg. De eerste mooie voorbeelden zijn zichtbaar in de Spoorzone; kennisintensieve diensten ('smart services') en creatieve bedrijvigheid die passen bij het profiel van Tilburg hebben zich er gevestigd. Een ontwikkeling met potentie die we de komende jaren samen met partners gaan uitbouwen.
Een slimme (kennis)economie is niet voldoende; de verduurzaming van de economie is een noodzakelijke randvoorwaarde voor een toekomstbestendige en circulaire economie. in te richten. Het versterken van de innovatiekracht van het MKB, die hierin een cruciale rol kan vervullen, vraagt specifieke aandacht.

Om impact te bereiken in de stad werken we ook op stedelijk én wijkniveau aan een vraaggerichte ondernemersondersteuning en -dienstverlening op maat. We trekken nieuwe bedrijven aan die waarde toevoegen, ondersteunen bestaande ondernemers bij bedrijfsuitbreidingen of -verplaatsingen en leveren maatwerk aan (door)startende ondernemers in de wijken.

Via een krachtige citymarketing met aandacht voor de economisch en ruimtelijke kwaliteiten van Tilburg, versterken we onze merkwaarde en het profiel van onze stad. Steeds meer bezoekers weten Tilburg te vinden voor een kort én meerdaags verblijf.

Wonen
Op basis van de stedelijke behoefte zetten we de koers voort en werken we samen met onze woningcorporaties, ontwikkelpartners en andere partners aan een verdere kwalitatieve verbeterslag in het woningaanbod. Daartoe stellen we voor de periode 2020-2015 een concrete woonagenda op die verder invulling geeft aan de kwalitatieve opgaven. Belangrijke onderwerpen in de woonagenda zijn het zelfstandig kunnen (blijven) wonen, met name van ouderen en mensen met een beperking in onze wijken en dorpen. Ook willen we meer planologische ruimte creëren voor het middeldure huursegment en verduurzaming van de bestaande voorraad en van de particuliere woningen (een belangrijke bijdrage voor de energietransitie en klimaatadaptatie). Voor de doelgroep starters onderzoeken we hoe zij beter toegang kunnen krijgen tot de woningmarkt.

Stedelijke ontwikkeling en omgevingswet
We zetten naast de Spoorzone en Piushaven in op de ontwikkeling van de "knopen" Tilburg University Campus en Kempenbaan/ Zorgcluster Leijpark. We pakken ook de verbindingen tussen stadsdelen aan: de kennisas Tilburg University Campus- Spoorzone, we starten een ruimtelijke verkenning naar een betere verbinding tussen en ontwikkeling van het Museumkwartier en de Spoorzone/binnenstad. En we versterken de samenhang en de verbinding tussen het Stadspark Oude Dijk en landschapspark Moerenburg. Ook continueren we de verdere ontwikkeling van de drie stadsregionale parken Moerenburg-Koningshoeven, Stadsbos013 en Landschapspark Pauwels. Binnenstad van de 21e eeuw zorgt voor de samenhang tussen deze grote en veelzijdige projecten.

Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet geven we al invulling aan de 'andere overheid' in het fysieke domein; de overgang naar de participatiesamenleving. De gemeente ontwikkelt samen met initiatiefnemers en andere belanghebbenden de stad en de dorpen. Verbetering van de fysieke leefomgeving is daarbij een belangrijke opgave.

Cultuur en evenementen
Evenementen, podia en musea zijn van belang voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van de stad. De culturele en creatieve sector, de makers, zijn belangrijke aanjagers voor een vitale stad, waarin mensen graag wonen, ondernemers zich willen vestigen en waar bezoekers graag verblijven.

De uitvoering van het Cultuurplan ervaren wij als succesvol. De stad van makers krijgt steeds meer vorm. We houden daarom vast aan de koers van het Cultuurplan 2017-2020 #stadvanmakers en geven invulling aan de ambities op alle niveaus en met onze partners. We ontwikkelen een platform voor jonge makers en kunstenaars en verstevigen de invloed en positie van makers. We versterken het culturele klimaat in de stad onder meer in de Spoorzone en het Museumkwartier. Voor het Drögepand verkennen we de mogelijkheden van programmering. Wij geven nader vorm aan Cultuur in het publieke domein (CUPUDO), cultuureducatie en het Makersfonds. Ook op buurt- en wijkniveau werken we aan borging van cultuur; nadrukkelijk als onderdeel van de wijkplannen en aan invulling van burgerinitiatieven, zoals de versterking van kunst en cultuur in de Reeshof in de komende jaren door Reeshof Cultuur(t).

Veilige stad, veilige wijken en wijkgericht werken
Openbare orde en veiligheid vormt een cruciale randvoorwaarde om een stad te laten floreren. Een inclusieve en vitale stad is een veilige stad en vice versa. Het is de basis voor goed kunnen wonen, werken en verblijven. In dat kader werkt de gemeente samen met politie, justitie en andere partners aan vermindering van criminaliteit en overlast, zodat het onveiligheidsgevoel van onze burgers en bezoekers vermindert. De Kadernota Veiligheid 2019-2022 kiest focus in aanpak en maatregelen, mede als gevolg van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren (met een verslechtering van de criminaliteits- en overlastcijfers, zoals meer woninginbraken en overlast van personen met verward gedrag). Onze focus-aanpak High-Impact Crime voor delicten (met name woninginbraak, overval, straatroof en geweld, cybercrime) is met name gericht op preventie.
De aanpak van ondermijning (ten gevolge van drugscriminaliteit, mensenhandel etc.) waarbij de onderwereld infiltreert in de bovenwereld en deze ontwricht, heeft speciale aandacht van de gemeente. We geven hieraan prioriteit in samenwerking met onze partners in de Taskforce Brabant-Zeeland. Het is van groot belang dat de bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid versterkt wordt. Zorg en veiligheid (preventie) en de repressieve inzet gaan daarbij hand in hand.

We vinden het belangrijk de afstand tussen bestuur en inwoner te verkleinen. Dit doen we door de invloedssfeer en het mandaat van inwoners te versterken daar waar kan. Een gerichte wijkaanpak en heldere wijkagenda's dragen hier aan bij. We maken samen met inwoners en partners heldere afspraken. Voorbeelden zijn maatregelen om het veiligheidsgevoel van burgers te verbeteren (voor de focus- en aandachtswijken) en afspraken over duurzaamheidsmaatregelen.

Verdeling lasten & baten

x € 1.000

€ 258.101

100,0 %

€ 133.726

100,0 %