Programmabegroting 2019

Inclusieve stad

2.1 Inclusieve stad

Inleiding

Voor een inclusieve stad is een vitale en duurzame stad nodig. Een stad waar iedere Tilburger gelukkig en gezond is. Dit gaat niet vanzelf. Jongeren, ouderen, mensen zonder werk, en mensen met gezondheidsproblemen hebben soms extra zorg en aandacht nodig. Onze aanpak is erop gericht dat iedereen kan meedoen, in elke fase van zijn of haar leven.

De opgaven van Agenda Sociaal 013, welke we samen met de stad hebben opgesteld, maken de belangrijkste knelpunten/vraagstukken zichtbaar in het sociale domein. De stad heeft vier waarden en opgaven benoemd die voor de mensen in de stad van belang zijn. Ten eerste ruimte om te leven waar de wijk en de Tilburg centraal staan, zodat mensen zich thuis en veilig voelen in de eigen buurt. Tilburgers willen zich gehoord en gewaardeerd voelen, het ervaren van een wereld die mij ziet. Ook willen mensen in de stad dat kinderen en jongeren in onze stad een goede start krijgen geboden, waarbij zij zelf centraal staan. Tot slot wil iedereen optimale kansen om zijn of haar talenten te ontwikkelen en werk te doen dat ertoe doet, en past bij wat iemand kan.

Deze waarden en opgaven zijn onze inhoudelijke drijvers voor de transformatie van het sociale domein. De noodzaak voor deze transformatie is hoog. Als we blijven doen wat we deden ontstaat een groot tekort van minimaal 20 mln. doordat we minder middelen krijgen van het rijk en meer kosten maken doordat we meer mensen bereiken met onze inzet.
Preventie is een speerpunt, want voorkomen is beter dan genezen. Belangrijk daarbij is dat iedere Tilburger bestaanszekerheid ervaart en zich in een veilige omgeving kan ontwikkelen. De eigen veerkracht is het uitgangspunt, maar zo nodig bieden wij passende ondersteuning, en in schrijnende situaties grijpen we in.

Integraal jeugdbeleid
We zetten in op een integrale jeugdaanpak, het jeugddomein overstijgend. Tilburg moet een echt kindvriendelijke stad worden, waar je gelukkig, veilig en gezond kunt opgroeien. Een goede start met gelijke kansen is belangrijk. Onderwijs en zorg kunnen daar in belangrijke mate aan bijdragen. Bijvoorbeeld door voorschoolse opvang maar ook door de extra investeringen die we doen in cultuureducatie en natuur- en milieueducatie. Daarbij sluiten we aan bij de duurzaamheidsambities. We streven naar integrale kindcentra met doorlopende leerlijnen waarbij binnenschoolse en buitenschoolse educatie samen komen. We werken voor en met studenten. Daarom investeren we in een aantrekkelijk klimaat en maken we afspraken met de onderwijsinstellingen. En studenten vragen we bij te dragen aan maatschappelijke oplossingen (Bijvoorbeeld via de City Deal Kennis Maken).

Bestaanszekerheid
Veel Tilburgers moeten rondkomen met weinig middelen. Dat kan de bestaanszekerheid gemakkelijk ondermijnen. Bestaanszekerheid is meer dan een goed armoede beleid. Het gaat ook om de mogelijkheid om je te kunnen ontwikkelen en het ervaren van perspectief. Onderwijs en passende ondersteuning zijn daarbij belangrijk. We continueren het minimabeleid, en zetten in op empowerment en activering. We verlengen de pilot bewindvoering met de rechtbank en blijven inzetten op het schuldenoffensief. We kiezen voor een stevige basis in de nabijheid en leggen waar dat kan, de focus op preventie in de basis. Deze maatregelen kunnen helpen om meer perspectief op bestaanszekerheid te ervaren.

Veilige leefomgeving
We intensiveren de aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Ieder kind verdient een veilig thuis en dat betekent dat we passende ondersteuning bieden die gericht is op de thuissituatie. Als dat tijdelijk niet kan streven we naar een zo kort mogelijk, en tijdelijk verblijf, elders. Daarom zetten we ook in op het bekorten van de justitiële keten jeugdhulp. We werken hierin integraal en domein overstijgend samen binnen onze gemeente, met de gemeenten in de regio Hart van Brabant en in samenhang met de rechterlijke keten, woningcorporaties, Jeugdhulp, behandelcentra onder de zorgverzekeringswet en de toegang tot de ondersteuning. Zo voorkomen we dat jongeren tussen wal en schip terecht komen. Ook als ze 18 jaar worden. Ook dan is niet het financieringskader, maar de best passende oplossing leidend.

Ouderen
Mensen worden ouder en blijven langer zelfstandig thuis wonen. We faciliteren en ondersteunen de ouderen zodat ze mee kunnen blijven doen,  van waarde zijn en blijven, hun talenten kunnen inzetten en de passende ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. We gaan het gesprek aan met burgers en organisaties in de stad die zich hiervoor inzetten om onze inzet waar mogelijk te verbeteren.

Welkom voor nieuwkomers
We lopen landelijk voorop in de aanpak voor integratie en participatie van statushouders. Vroegtijdig beginnen, intensief en integraal en doorlopende ondersteuning zijn essentieel. We zetten deze aanpak door en zetten daar een plus op in de richting van de coördinatie inburgering, zodat we anticiperen op de stelselwijziging Inburgering.

Inclusieve arbeidsmarkt
We gaan door met de ingezette richting voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zodat zij uit hun isolement komen en weer gaan participeren. Daarbij is ook aandacht voor vluchtelingen die opvang krijgen in onze regio en zetten we in op bestaanszekerheid bij mensen die in armoede leven.
Ook zetten we in op preventie en introduceren een nieuwe re-integratieaanpak waarbij we de inwoner meer centraal stellen; meer aandacht voor alle bijstandsklanten, meer verbinding met de integrale wijkaanpak en meer mogelijkheden tot maatwerk. Daarnaast presenteren we een breed regionaal programma met als doel 45+-ers beter en sneller weer actief te krijgen op de arbeidsmarkt. We borgen de resultaten van het programma Jeugdwerkeloosheidsvrije regio in een duurzame aanpak voor integrale dienstverlening aan jongeren. Daarmee verankeren en verbeteren we ons arbeidsmarktecosysteem. We hebben voor veel transities op de arbeidsmarkt (werk-werk, werk-scholing, werk-inactiviteit) een gericht aanbod in de dienstverlening voor burgers en bedrijven.

Resultaatgericht werken
Met de wijziging van resultaatgerichte inkoop voor Jeugdhulp en Wmo (2019) en implementatie van resultaat gericht werken willen we meer nadruk leggen op inzet van effectieve hulp die rekening houdt met de leefwereld van de Tilburger. We versterken de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo. We zetten onder andere de maatregelen in om zuiniger te indiceren waar dat passend is en het vergroten van kostenbewustzijn bij de Toegang. Ook willen we meer mensen waar dat kan verwijzen naar mogelijkheden binnen de sociale basis. Daarbij blijft de vraag van de Tilburger altijd voorop staan.

Sportief Tilburg
Sport draagt bij aan gezondheid en een samenleving waarin mensen zich verbonden voelen en hun talenten ontwikkelen. Het nieuwe sportbeleid maakt nadrukkelijk de verbinding tussen sport, bewegen en gezondheid. We organiseren het sport- en beweegaanbod zo dicht mogelijk bij de mensen en in de eigen wijk. Daarbij kijken we naar ruimte voor verenigingen en maatschappelijke inzet. We helpen deze clubs om maatschappelijk nog breder actief te kunnen zijn.
We onderzoeken de verplaatsing van de voetbalclub Were Di, om tegemoet te komen aan de wens om natuurgebied Moerenburg verder te ontwikkelen. Ook onderzoeken we de locatie van Attila en de ontwikkeling van Stappegoor.

Verdeling lasten & baten

x € 1.000

€ 510.741

100,0 %

€ 148.041

100,0 %