Programmabegroting 2019

Wat willen we bereiken

Wat willen we bereiken

Doelen/indicatoren

We kunnen sturen op het behalen van bestuurlijke doelen en wettelijke taken  

Denkrichting nieuw doel:
We hebben op basis van het bestuursakkoord 2018-2022 inzicht in onze (wettelijke) opgaven, opdrachten en lijnverantwoordelijkheden (waaronder onze ketens), werken en denken bij alles wat we doen van buiten naar binnen en hebben binnen de verschillende begrotingsonderdelen de capaciteit en middelen juist ingezet. We werken naar het meetbaar maken van de beoogde impact.

We organiseren de primaire processen op een effectieve en efficiënte wijze
Denkrichting nieuw doel:
De organisatie werkt integraal en vanuit een gezamenlijke strategie aan de opgaven in en met de stad. We zijn ons bewust van onze rol en zetten onze expertise waar de opgave om vraagt.

Dit doen we door op een rechtmatige, efficiënte en effectieve wijze te werken. Met een organisatie die wendbaar en betaalbaar is en schaalgericht, evidence based en informatiegestuurd werkt.

Indicatoren:

Streefwaarde

2014

2015

2016

2017

Effectief

Dekkingsgraad meting indicatoren bestuurlijke doelen

 

100%

72%

73%

73%

70%

Voldoen aan de rechtmatigheidseis / goedkeurende controleverklaring

 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Formatie:

- Absoluut per 31-12
denkrichting nieuwe indicator: ipv formatie sturen op max 100% besteding loonsom

100% = bedrag loonsom

1.783

1.781

1.815

1.905

Algemeen

Apparaatskosten per inwoner

-

€ 657,-

€ 676,-

€ 680,-

€ 746,-

Externe inhuur
- Absoluut (in mln.)
- In % t.o.v. loonsom + inhuur

-
-

€ 27,925
20,8%

€ 26,131
19,6%

€ 26,520
19,5%

€ 30,473
20,4%

Span of control

15

14,9

14,6

15,1

15,7

Ziekteverzuim

 5,4%

5,5%

5,4%

5,9%

5,6%

Verzuimfrequentie

1,20

1,25

1,31

1,23

1,15

Aantal boventalligen (ultimo jaar)

-

47

31

28

18

Betaling facturen binnen 30 dagen
Denkrichting nieuwe indicator: Aanbieders en leverancier ontvangen binnen 30 dagen na ontvangstdatum van de factuur de betaling op de rekening.

 

90%

69%

75%

88%

90%

Denkrichting nieuwe indicator:
Streefnorm jongeren opnemen.

Streefnorm wordt nog vastgesteld in Q4 2018

Denkrichting nieuwe indicator:
Participatiewet/wet banenafspraak (banen van 25,5 uur)
(Wij dragen bij aan een inclusieve stad door minimaal xx mensen in dienst te hebben vanuit de participatiewet/wet banenafspraken

2019: 58,4
2020: 64,4
2021: 70,2
2022: 75,9

-

-

-

-

Denkrichting nieuwe indicator:
Wij dragen bij aan een inclusieve stad door minimaal 5% van social return te realiseren

5% vd contractwaar-de bij onze preferred suppliers

-

-

-

-