Programmabegroting 2019

Wat gaat het kosten

Wat gaat het kosten - financiën

x € 1.000

Organisatiekosten

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Salarissen en inhuur

125.590

124.423

131.912

Afdelingsoverhead

5.613

5.539

5.701

Personeel & organisatie

3.354

5.818

6.027

Informatisering & automatisering

5.919

6.520

6.525

Financiën & basisregistraties

619

668

712

Communicatie

131

167

238

Faciliteiten & huisvesting

13.980

14.185

14.676

Juridisch

570

526

639

Materieel / werkplaatsen

2.867

3.135

3.034

Overige organisatiekosten

2.040

943

347

Organisatiekosten totaal

160.684

161.925

169.811

Dekking tijdschrijven

-37.586

-35.897

-39.234

Organisatiekosten totaal na tijdschrijven

123.098

126.028

130.578

Totaal organisatiekosten

123.098

126.028

130.578

De organisatiekosten worden volledig toegerekend aan de programma's/taakvelden (waaronder het taakveld 0.4 overhead).
De organisatiekosten bestaan uit lasten (€ 182,5 mln.) en baten (€ 12,7 mln.). De baten betreft vooral specifieke toerekening aan de programma's.
Nadat de specifieke toerekening heeft plaatsgevonden, wordt het resterende saldo op de organisatiekosten (€ 169,8 mln.) toegerekend op basis van allocatie tegen voorcalculatorische percentages (€ 130,6 mln.) dan wel tijdschrijven tegen voorcalculatorische uurtarieven (€ 39,2 mln.).