Programmabegroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen

4.4 Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel kennen. De belangrijkste daarvan zijn de uitkering uit het Gemeentefonds en de opbrengst onroerendezaakbelastingen (OZB). Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere opbrengsten zonder specifiek bestedingsdoel waarvan de belangrijkste in onderstaand overzicht zijn opgenomen.

Uitkering Gemeentefonds
De raming voor 2019 is gebaseerd op de Meicirculaire 2018 gemeentefonds.

(x € 1.000,-)

Realisatie
2017

Raming
2018

Raming
2019

Algemene uitkering (incl. suppletie-uitkering)

203.787

217.292

334.181

Integratieuitkering Sociaal domein

174.986

172.395

-

Overige integratie-uitkeringen

17.566

17.561

96.771

Decentralisatie uitkeringen

20.483

16.443

20.688

Totaal uitkeringsjaar

416.822

423.691

451.640

De aantallen inwoners, woonruimten, bijstandsgerechtigden e.d. zijn geactualiseerd naar de verwachte stand per 1 januari 2019. Deze aantallen worden meerjarig constant verondersteld. De hiermee verband houdende meerjarige ontwikkeling van de uitkeringsbasis wordt niet verwerkt. De meerjarige accressen worden voor 50% in de ramingen verwerkt.
Vanaf uitkeringsjaar 2019 houdt de integratie-uitkering Sociaal domein op te bestaan. De betreffende onderdelen zijn of naar de algemene uitkering overgeheveld of omgezet naar een integratie-uitkering.
Het rijk heeft, in verband met een nieuwe werkwijze, de meerjarige toevoeging van het plafond BCF niet meer in de circulaire opgenomen. Wij houden, op basis van de realisatie 2017, rekening met een structurele uitkering onder het plafond van € 2 miljoen.
Meerjarige ontwikkelingen met betrekking tot taakmutaties, integratie- en decentralisatie-uitkeringen worden volledig geraamd.

Belasting en overige algemene dekkingsmiddelen
Belastingen maken een belangrijk onderdeel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Hieronder volgt een overzicht. De toelichting hierop staat in de paragraaf Lokale heffingen.

(x € 1.000,-)

Realisatie
2017

Raming
2018

Raming
2019

OZB-opbrengsten

39.356

39.931

41.287

Hondenbelasting

1.586

1.620

1.614

Precariobelasting

788

706

723

Buitenreclame

982

1.055

1.055

Toeristenbelasting

303

290

400

Totaal belastingen

43.015

43.602

45.079

OZB-opbrengsten
Bij de raming van de OZB-opbrengsten houden we rekening met de verwachte mutatie in het aantal woningen en niet-woningen. Voor de gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van het tarief verwijzen we naar de paragraaf Lokale heffingen.

Hondenbelasting
De hondenbelasting is een directe belasting voor het houden van één of meer honden binnen de gemeente.

Precariobelasting
Precariobelasting is de heffing voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Buitenreclame
Betreft een opbrengst voor reclame-uitingen aan lichtmasten, abri's, mupi's e.d.

Toeristenbelasting
Deze belasting is van toepassing op overnachtingen binnen de gemeente in hotels, pensions, bed & breakfast, vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen.  

Deelnemingen
Vanuit diverse verbonden partijen ontvangen we als gemeente jaarlijkse dividenden. De gemeente ontvangt verder jaarlijks een beheersvergoeding vanuit TWM en 't Laar BV.

(x € 1.000,-)

Realisatie
2017

Raming
2018

Raming
2019

Dividend Enexis

3.999

4.200

3.860

Dividend BAT Bedrijven NV

300

300

300

Dividend BAT Huishoudens NV

347

-

-

Dividend NV BNG

118

40

100

Totaal dividendopbrengsten

4.764

4.540

4.260

Beheersvergoeding TWM

45

43

43

Beheersvergoeding 't Laar BV

5

5

5

Totaal opbrengsten verbonden partijen

4.814

4.588

4.308

Daarnaast is nog sprake van een jaarlijkse winstuitkering van € 101.000,- die voortvloeit uit de verkoop van aandelen HNG in 1996. Er is geen rekening gehouden met rentekosten over de deelnemingen.

Saldo financieringsfunctie
Vanaf de begroting 2018 moeten de richtlijnen uit de Notitie rente van de commissie BBV worden toegepast. De rente-omslag baseren we voortaan op de werkelijke rente lasten. De rente-omslag komt hiermee voor 2019 (afgerond) uit op 0% (2018: 0%). Het saldo van de financieringsfunctie dat hieruit volgt bedraagt € 1,8 miljoen voordelig. De toelichting op dit resultaat staat in de paragraaf financiering.