Programmabegroting 2019

Structureel begrotingssaldo

Structureel begrotingssaldo

Een belangrijk uitgangspunt voor het provinciaal toezicht is een reëel sluitende begroting. Dit houdt in dat de begroting in evenwicht is, waarbij de jaarlijks terugkerende lasten zijn gedekt door jaarlijks terugkerende baten. Het is uiteraard wel mogelijk om in de begroting in één of twee jaren een deel van de reserves in te zetten voor de éénmalige uitgaven waarvoor ze zijn bestemd.

x € 1.000

Kerngegevens

Lasten

Baten

Saldo

Programma Inclusieve stad

473.962

-125.191

348.771

Programma Duurzame stad

50.504

-21.139

29.365

Programma Vitale stad

220.094

-68.127

151.967

Programma Samen en dichtbij

57.306

-71.937

-14.631

Totaal van de programma's

801.867

-286.394

515.472

Algemene dekkingsmiddelen

2.277

-507.267

-504.989

Overhead

74.688

-130

74.558

Heffing vennootschapsbelasting (VPB)

0

0

0

Bedrag voor onvoorzien

0

0

0

Subtotaal programma's (inclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien)

878.832

-793.791

85.041

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:

Inclusieve stad

3.000

-22.796

-19.796

Duurzame stad

3.665

-19.587

-15.922

Vitale stad

20.478

-57.356

-36.877

Samen en dichtbij

78.666

-91.592

-12.926

Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves

105.809

-191.330

-85.521

Incidentele baten en lasten

174.276

-177.842

-3.566