Programmabegroting 2019

10. Geprognosticeerde balans en EMU-saldo

10. Geprognosticeerde balans en EMU-saldo

Voor de berekening van de verplichte kengetallen en het EMU-saldo gaan we uit van de volgende balansprognoses.

Balans per ultimo
(x € 1 miljoen)

Realisatie 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

Prognose 2021

Prognose 2022

Materiële vaste activa

825

969

1.062

1.072

1.063

1.054

Financiële activa: Deelnemingen

9

8

9

7

7

7

Financiële activa: Leningen

67

79

68

67

43

40

Voorraden (grondexploitaties)

63

70

65

65

65

65

Voorraden (overig)

0

1

1

1

1

1

Vlottende activa overig

117

123

118

118

118

118

Balanstotaal activa

1.081

1.250

1.323

1.330

1.297

1.285

Eigen vermogen

881

738

728

684

661

647

Voorzieningen

36

23

16

15

13

12

Vaste schulden

75

333

428

480

472

475

Kortlopende schulden

50

115

110

110

110

110

Vlottende passiva overig

39

41

41

41

41

41

Balanstotaal passiva

1.081

1.250

1.323

1.330

1.297

1.285

Totale baten exploitatie  excl. reserves

768

763

794

787

776

752

 (x € 1 miljoen)

Realisatie 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

Prognose 2021

Prognose 2022

EMU-saldio

-35,9

-307,8

-103,8

-55,9

-15,6

-5,7