Programmabegroting 2019

6. Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

6. Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Reserve

Lasten

Baten

(x € 1.000,-)

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Reserve duurzame investeringen

0

0

0

0

-25

-25

-25

0

Reserve grootschalige investeringswerken

0

0

0

0

-42

-37

-37

-16

Reserve beeldende kunst

0

0

0

0

-29

-29

0

0

Reserve volkshuisvesting

3

8

10

10

-8

-18

-25

-30

Reserve bodem, geluid en lucht

1.055

1.055

20

20

-59

-59

-59

0

Reserve herstructurering erfpachtomzettingen

3.176

3.176

3.176

3.176

-479

-2.529

-2.273

-2.273

Reserve bomen

55

55

55

65

-350

-75

-85

-75

Bestemmingsreserve betaald parkeren

0

0

0

0

-576

-649

-724

-746

Reserve duurzaamheidsfonds gemeentelijke gebouwen en installaties

38

38

38

0

0

0

0

0

Reserve lokaal herstructureringsfonds

2

2

0

0

-100

-100

-40

-40

Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer

0

0

0

0

-7

-38

-7

-38

Reserve gemeentelijke huisvesting

0

0

0

0

-428

-429

0

0

Reserve gelijke kansenfonds kinderen

0

0

0

0

-1.011

0

0

0

Bestemmingsreserve winstuitkering HNG

0

0

0

0

-96

-101

0

0

Reserve stimuleringsfonds hergebruik historische panden

7

7

7

7

-30

-30

-30

-30

Reserve startersleningen

200

155

90

70

-200

-155

-90

-70

Reserve aanloopverliezen/onrendabele top parkeergarages

509

503

497

497

-539

-540

-542

-527

Belegginsreserve bouwfonds

0

0

0

0

0

0

-1.508

-1.456

Beleggingsreserve 2000

1.500

1.500

1.500

1.500

-4.932

-4.782

-4.632

-4.482

Reserve kapitaallasten

0

0

0

0

-6.028

-6.205

-6.206

-6.202

Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie

0

0

0

0

-1.250

-1.250

-1.250

-1.250

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

0

0

0

0

-150

0

0

0

6.545

6.499

5.393

5.345

-16.339

-17.051

-17.533

-17.235