Programmabegroting 2019

Duurzame stad

Wat weten we nog meer

Wat weten we nog meer

Nr.

Omschrijving risico

Kans van optreden

Incidenteel
Structureel

Bedrag
(x € 1.000)

Status

9.

Damwanden parkeergarage Pieter Vreedeplein

Midden

I

>1.000

Ongewijzigd

In de parkeergarage Pieter Vreedeplein ondervinden de gemeente Tilburg en de particuliere eigenaren van de bovengelegen appartementen (als gezamenlijk eigenaar van de parkeergarage) regelmatig waterschade door binnentredend grondwater. Tussen de VvE, waarin de gemeente als één van de eigenaren participeert, en de oorspronkelijke ontwikkelcombinatie PVO (Pieter Vreedeplein Ontwikkeling C.V.) zijn sinds najaar 2017 gesprekken gaande om tot een oplossing voor de problematiek te komen. Daarvoor is ook technisch onderzoek verricht in opdracht van de VvE. Ook al zijn bij de verkoop alle rechten die de verkoper (Pieter Vreedeplein Ontwikkeling C.V., participatie gemeente 50%) had op de aannemer, overgegaan op de koper, kan niet worden uitgesloten dat de CV alsnog aansprakelijk is voor een deel van de claims vanuit haar rol als verkoper en opdrachtgever voor het werk.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de gemeente als eigenaar en exploitant van de garage bovenmatig hoge kosten zal houden aan preventief en correctief onderhoud aan de damwanden. Vooralsnog schatten wij die in op € 1 miljoen gedurende de resterende exploitatieperiode van 30 jaar.
Partijen hopen in 2018 tot een oplossing te komen alsmede overeenstemming te krijgen over de financiële afwikkeling daarvan.

10.

Afschrijvingsperiode gebouwen

Hoog

I

onbekend

Vervallen

In de parkeergarage Pieter Vreedeplein moeten de personenliften van de parkeergarage naar de winkels versneld vervangen worden. Normaliter schrijven we op technische installaties in 15 jaar af. In het geval van de parkeergarage blijkt dat na oplevering het complete gebouw, inclusief technische installaties volledig met 40 jaar afschrijving opgenomen is in de gemeentelijke administratie. Er wordt dus langer afgeschreven op de technische installaties dan de gemeentelijke afschrijvingsregels voorschrijven. Dit betekent dat er niet volgens de componentenbenadering wordt afgeschreven. Conform BBV betekent dit dan dat bij vervroegde vervanging van bijvoorbeeld technische installaties of gebouwgebonden zaken er niet opnieuw mag worden geïnvesteerd, maar dat de vervangingskosten rechtstreeks ten laste van de exploitatie genomen moeten worden.
Doordat de liften in de Pieter Vreedeplein garage versneld vervangen moeten worden, moeten de liften als kosten genomen worden in de gebouwenexploitatie. Er zijn meerdere gebouwen in de gebouwenexploitatie die als één materieel vast actief in de boeken staan met een afschrijvingsperiode van 40 jaar. We zijn aan het onderzoeken bij welke gebouwen deze situatie zich nog meer voordoet en welke maatregelen het betreft. De vervanging van deze maatregelen wordt meegenomen bij de actualisering van het meerjaren onderhoudsplan. De financiële gevolgen hiervan worden meegenomen in de eerstvolgende bijstelling van de gebouwenexploitatie bij de Programmabegroting 2019.

Inmiddels is onderzoek verricht naar het aantal gebouwen waar deze afschrijvingsmethodiek is toegepast. Gezien het feit dat het een relatief beperkte hoeveelheid panden betreft en bij het grootste deel van onze gebouwen wel de componentenbenadering is gehanteerd, is in overleg met de accountant besloten om vanwege eenvoud en eenduidigheid onze gebruikelijke activeringsmethodiek ook voor deze gebouwen te hanteren. Het risico komt hiermee te vervallen.

€ 9.777

100,0 %