Programmabegroting 2019

Vitale stad

Schoon, heel, groen en veilig

Transformatie: Schoon, heel, groen en veilig

De openbare ruimte is één van de belangrijke werkterreinen van een gemeente. Zodra een Tilburger zijn woning uitstapt, stapt hij in de openbare ruimte. Het vormt de fysieke basis voor het openbare leven. Mensen verplaatsen zich, verblijven er, ontmoeten elkaar. Letterlijk iedereen is afhankelijk van de openbare ruimte, maakt er gebruik van en heeft er een mening over. De gemeente is als eigenaar verantwoordelijk voor de openbare ruimte en is daarom aan zet. En dat gaat niet alleen over de zichtbare inrichting, maar ook over wat zich onder de grond afspeelt. De openbare ruimte heeft een relatie met gezondheid en geluk, doordat het bijvoorbeeld mogelijk maakt om op een gezonde manier te bewegen (speelgelegenheden, toegankelijke route voor ouderen) en elkaar te ontmoeten (pleinen).

Het bestuursakkoord geeft ons de opdracht om "de koers vast te houden", maar de waardering van de stad voor de openbare ruimte omhoog te brengen. Uit onze wijktoets komt al jarenlang een slechte score op het thema vervuiling/ verloedering. Dit vraagt om een transformatie. Een transformatie door:

  • meer, en beter, op te halen wat de wens is van de stad, de burger, de gebruiker van de openbare ruimte;
  • onze keuzes beter te onderbouwen met gegevens;
  • meer te kijken naar de impact van ons handelen voor de stad;
  • de burger mee te laten praten en invloed te geven op de keuzes.

In 2019 gaan we op de belangrijke locaties (zoals zichtlocaties, entree van een bedrijventerrein, pleinen, speelplekken of (school)routes) in onderling overleg met bewoners en ondernemers bepalen welke van deze locaties we als gemeente extra moeten schoonhouden. Dáár is behoefte aan in de stad.

We starten een reeks experimenten met als doel de waardering van burgers en bedrijven voor de openbare ruimte te verhogen. Dit doen we door kortdurende experimenten te organiseren die zich richten op het schoon, heel, groen en veilig houden van de stad. In 2020 volgt een brede evaluatie van de experimenten zodat een besluit genomen kan worden of de aanpak in 2021 en daarna voortgezet zal worden.

Verdeling lasten & baten

€ 258.101

100,0 %

€ 133.726

100,0 %