Programmabegroting 2019

Trends/ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen

Onder invloed van diverse ontwikkelingen om ons heen is de bedrijfsvoering in Tilburg, zoals bij vele gemeenten, aan veel veranderingen onderhevig. Door maatschappelijke, technologische, maar ook beleidsmatige ontwikkelingen en veranderende wetgeving ondergaan bepaalde producten, diensten en de daaraan ten grondslag liggende processen grote veranderingen. Eén van de grootste wijzigingen voor alle gemeenten is dat zij met een innovatieve blik koersvast maar ook wendbaar moeten opereren, in respons op deze ontwikkelingen.

Digitalisering
Digitalisering ontwikkelt zich steeds sneller en daarmee ook de impact die het heeft op de gemeentelijke organisatie. Dat vraagt om een wendbare "agile" organisatie waarbij effectiviteit en efficiëntie in balans zijn en die zorgt voor samenhang en transparantie.

Informatiegestuurd werken
Waren informatievoorziening en digitalisering vroeger ondersteunend aan de uitvoering, tegenwoordig staat het centraal binnen een succesvolle uitvoering. Informatie en digitalisering zijn steeds meer bepalend voor de wijze waarop de gemeente Tilburg haar processen inricht en uitvoert. Data en informatie zijn strategische sturingsmiddelen geworden en staan centraal in onze dienstverlening. Daarmee wordt het belang van adequate sturing op de inrichting en ontwikkeling van digitalisering en informatievoorziening steeds groter. IT is randvoorwaardelijk geworden voor onze bedrijfsvoering. De gemeente Tilburg staat voor een daadkrachtige, verbindende en vernieuwende organisatie. Voor al deze doelstellingen geldt dat informatisering en digitalisering als motor van de gemeente Tilburg deze waarden kan helpen realiseren en versterken. Onze iVisie beschrijft de wijze waarop informatisering en digitalisering zich binnen de gemeente dienen te ontwikkelen om de stad in deze ambitie te (blijven) ondersteunen. In 2018 wordt de iVisie afgerond en in het eerste kwartaal van 2019 uitgewerkt in een concreet voorstel om te komen tot uitvoering. In de P&C producten van 2019 wordt de raad hierin meegenomen.

Blockchain
Blockchain is een gedistribueerde database (= dezelfde database staat tegelijkertijd op een groot aantal verschillende systemen) waarin een gestaag groeiende lijst van (meta-)data-items wordt bijgehouden. Wijzigingen worden continu gecheckt en bijgewerkt in alle systemen en door dat overzicht beschermd tegen vervalsing en manipulatie. Het kan daarmee een belangrijk fundament zijn voor PDM-oplossingen door het creëren van onweerlegbaarheid en transparantie. Om de kansen voor de Nederlandse overheid van de nieuwe technologie vast te stellen, worden sinds 2016 diverse pilots georganiseerd. Blockchain is geschikt voor iedere dienstverlening waarbij een vorm van registratie of een database nodig is. Voorwaarde is wel dat er rekening wordt houdend met de AVG.

Ontwikkelingen op de in- en externe arbeidsmarkt
De ontwikkelingen buiten onze gemeente vragen veel van onze medewerkers. Investeren in de ontwikkeling en training van onze managers en medewerkers is dan ook van groot belang om hen 'fit' te houden voor het werk nu en in de toekomst. Wijzigingen in het werk pakken we daarnaast steeds meer organisch aan. Minder formele reorganisaties betekent dat we tijdig in beeld moeten hebben hoe het werk en de gevraagde kennis en vaardigheden veranderen zodat we kunnen investeren in de ontwikkeling hiervan bij onze medewerkers maar ook op tijd en gericht op zoek kunnen naar nieuw personeel om ons te helpen in onze steeds complexer wordende opgaven. De Tilburgse Organisatie- en Personeelsplanning (TOP), een nieuwe gesprekkencyclus, aandacht voor arbeidsmarktcommunicatie en een gedegen inwerkprogramma helpen ons hierbij. Ook gaan we aan de slag met het wendbaar werken en het inzetten van talent daar waar de opgave er om vraagt. De afspraken die we hierover hebben gemaakt in het sociaal akkoord met de medezeggenschap zijn daarin ondersteunend.

Impactgericht denken en werken
De impact, die wij als gemeente samen met de stad op de diverse inhoudelijke domeinen willen bereiken, staat in ons gemeentelijk handelen telkens centraal. Wat er in de stad gebeurt is leidend voor ons denken én doen.
Daar waar dat niet het geval is, ontstaat dat in onderling gesprek. Deze manier van denken en werken gaat niet vanzelf. Hiervoor moeten wij moeite doen. Ook in onze bedrijfsvoering integreren wij deze manier in ons handelen. De methodiek van impactsessies kan daarin behulpzaam zijn.

Plaats- en tijdonafhankelijk werken
Samen met de stad gaan we aan de slag en zijn we dichtbij waar dat nodig is. Er zal steeds meer onafhankelijk van tijd en plaats, dus buiten kantoortijden en buiten de muren van het kantoor gewerkt worden. Het Nieuwe werken is hierin ondersteunend.