Programmabegroting 2019

Hoe bereiken we impact

Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad

De gemeente Tilburg is een netwerkorganisatie die in verbinding werkt met de stad en haar inwoners, partners en ondernemers. Onze organisatie zal zich in de komende jaren doorontwikkelen naar een 'wendbare organisatie', die kan mee bewegen met de maatschappelijk vragen en veranderende wetgeving.

Als organisatie hebben we de verantwoordelijkheid om het vertrouwen in een betrouwbare en meedenkende organisatie waar te maken. Een organisatie die als één gezicht naar buiten treedt en als één geheel samenwerkt. Dit merken inwoners, partners en ondernemers doordat de gemeente samen met hen opgaven in de stad realiseert.  

Wij ontwikkelen ons naar een organisatie waar de bedrijfsmatige-, beleidsvormende-, ondersteunende afdelingen en de dienstverlenende afdeling vanuit samenhang reageren op waar mensen in de stad en in de organisatie belang aan hechten. We werken integraal samen vanuit de gedachte van een proactieve, efficiënte en moderne dienstverlening.

Het nadenken over impact in de stad en het organiseren van nabijheid in de stad, dorpen en wijken vragen andere competenties en gedrag van de medewerkers en managers in de gemeentelijke organisatie. Ook onze systemen zullen moeten worden aangepast om schaalgericht werken te ondersteunen. Het datagericht werken draagt bij aan sturing in de opgaven.  

We zetten in op:

De menskant
Het gesprek tussen management en medewerkers over de gewenste ontwikkeling en daarbij behorende kennis, kunde en competenties krijgt in 2019 extra aandacht via de vernieuwing van de gesprekkencyclus.
Door middel van de ontwikkeling van een Leerhuis met methodieken portfolio ondersteunen we centraal de verandering in de organisatie, de doorontwikkeling van onze medewerkers om te werken aan de opgaven met impact in de stad en hier aanwezig en aanspreekbaar te zijn.

De systeemkant
Door het opstellen van een beperkt aantal bedrijfsvoeringskaders ondersteunen we onze sturingsprincipes (op onze opgaven, opdrachten en ketens) en de daarbij gevraagde wendbaarheid in onze bedrijfsvoering; op zowel personeel als bijvoorbeeld architectuurprincipes. Meer ruimte en minder spelregels zijn hierbij het uitgangspunt. Collegialiteit/collectiviteit voor het geheel en maatwerk voor het onderdeel zijn leidend. Dit betekent dat we niet vanuit afdelingsbelang en afdelingsbudgetten denken maar vanuit collectiviteit. Hiervoor is helderheid in onze budgetten nodig; de begrotingssystematiek wordt aangepast waardoor deze ondersteunend wordt om ook als zodanig te sturen. Daarnaast zal Control doorontwikkeld worden om de awareness op finance en legal te vergroten in onze organisatie. Control verschuift van puur financial naar business control. Met het professionaliseren van de inkoop willen we een optimum bereiken in de beheersing van het inkoopproces en de inkoopkosten. In dit traject worden ook aspecten als circulair en klimaatneutraal inkopen meegenomen.

De informatiekant

Door middel van het informatiegestuurd werken en managementinformatie op beleidsuitvoering, bedrijfsvoering en middelen sturen we op de realisatie van de gewenste impact in de stad. Momenteel wordt ingezet op de ontsluiting van veiligheids-, sociale en fysieke informatie.

Het nieuwe werken
Het nieuwe werken helpt ons om een wendbare organisatie te zijn. Die nieuwe manier van werken (meer in de wijken, meer samen met de stad, vaker buiten de stadskantoren) wordt mogelijk gemaakt door ICT voorzieningen. We faciliteren een digitale werkomgeving waarmee we plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken, waarbij op elke plek in de stad, bij onze partners, thuis of op kantoor gewerkt kan worden. Daarnaast zijn onze kantoorpanden open en uitnodigend. In onze publieke zone kunnen we inwoners, partners en ondernemers ontvangen en samen werken. De digitale en fysieke werkomgeving stimuleren dat we vaker in en met de stad werken aan onze opgaven. We ondersteunen het gedrag dat daarbij hoort middels een begeleidingstraject.