Programmabegroting 2019

11. Overzicht status doelen en indicatoren

11. Overzicht status doelen en indicatoren

 
Doelen in indicatoren
Zoals we in de inleiding is aangegeven hebben we in deze begroting alle doelen en indicatoren tegen het licht gehouden en ons daarbij de vraag gesteld "of ze geschikt zijn om impact in de stad te bepalen". De doelen en indicatoren die niet voldoen hebben we geschrapt. Een aantal doelen sluit goed aan bij de beoogde impact en een aantal doelen behoeft aanscherping . De komende periode pakken wij samen met uw raad het traject op om te komen tot aanscherping van de doelen en het bepalen van de juiste indicatoren daarbij.

Hieronder is een overzicht opgenomen met alle doelen uit de programmabegroting 2018. Daarvan is aangegeven wat de status hiervan is in de huidige begroting 2019.

Inclusieve stad

Doel PB 2018

Status PB 2019

Onderwijs

Talentontwikkeling inclusief toeleiding voorschoolse educatie

In bewerking

Onderwijs

Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt inclusief aanpak kwetsbare jongeren

In bewerking

Onderwijs

Doorgaande leerlijnen en integrale locatieplannen

In bewerking

Bestaanszekerheid

Meer Tilburgers met perspectief

In bewerking

Bestaanszekerheid

Toename van gebruik inkomensondersteunende/participatieregelingen en Meedoenregeling

Vervallen

Zelfredzaamheid

Sociale basisstructuur: versterken zelf oplossend vermogen van inwoners, buurten en de samenleving:

In bewerking

Zelfredzaamheid

Allocatie van hulp: op tijd, terecht en effectief

Vervallen

Zelfredzaamheid

Eén gezin, één plan, één coördinator

In bewerking

Zelfredzaamheid

Verwijsgedrag Toegang: van "zorgen voor" naar "zorgen dat"

Vervallen

Zelfredzaamheid

Inkoopbeleid: op verantwoorde wijze middelen besteden

Vervallen

Zelfredzaamheid

Vangnet en coördinatie: snelle doorgeleiding van de Vangnet doelgroep naar passende zorg en ondersteuning

In bewerking

Werk en inkomen

Afname werkloosheid (kleur aangepast naar geel ipv rood)

In bewerking

Passende ondersteuning

Zelfredzaamheid en participatie: bevorderen van de zelfredzaamheid van inwoners

Vervallen

Jeugdhulp

Transitie Jeugdhulp

In bewerking

Sport

Een leven lang sporten en leren

In bewerking

Sport

Gezondheid, sportonderwijs en talentontwikkeling

In bewerking

Sport

Ruimte voor verenigingen en maatschappelijke inzet

Vervallen

Sport

Efficiënte bedrijfsvoering en een sluitende sportexploitatie

Vervallen

Duurzame stad

Doel PB 2018

Status PB 2019

Duurzaamheid, milieu en afval

Duurzaamheid (energie en klimaat)

In bewerking

Duurzaamheid, milieu en afval

Milieu en afval

In bewerking

Groen

Groen om de stad

In bewerking

Water

Water

In bewerking

Mobiliteit

Mobiliteit

In bewerking

Cultuurhistorie & Archeologie

Het verleden gebruiken en inzetten als inspiratiebron voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen ('verhaal van de stad').

In bewerking

Gebouwenexploitatie

Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed

In bewerking

Vitale stad

Doel PB 2018

Status PB 2019

Economie

Toename werkgelegenheid

In bewerking

Economie

Toename aantal en bestedingen van bezoekers

In bewerking

Wonen

Bouwen en in stand houden van voldoende gedifferentieerde woningen en woonmilieus (aantrekkelijkheid en zelfredzaamheid)

Handhaven

Openbare orde en veiligheid

Minder criminaliteit

Handhaven

Openbare orde en veiligheid

Minder onveiligheidsgevoelens bij burgers 

Handhaven

Openbare orde en veiligheid

Minder overlast

Handhaven

Wijkgericht werken

Wijkaanpak

In bewerking

Wijkgericht werken

Verbetering in aandachts- en focuswijken

In bewerking

Wijkgericht werken

Verbeteren sociaal economische positie van mensen in de vijf impulswijken

Vervallen

Openbare ruimte

Verbeteren fysieke leefomgeving

In bewerking

Openbare ruimte

Het duurzaam in stand houden van de groenstructuur

In bewerking

Openbare ruimte

Groen dichterbij voor iedereen

In bewerking

Openbare ruimte

Biodiversiteit verhogen en beter beschermen

In bewerking

Openbare ruimte

Parkeerexploitatie

In bewerking

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

We willen een aantrekkelijke stad zijn waar mensen graag willen wonen, werken en verblijven en waar bedrijven zich graag vestigen. People, planet en profit zijn in balans. Per 2021 is de Omgevingswet van kracht. Het programma borgt dat Tilburg klaar staat om met dit instrument te werken.

Vervallen

Cultuur

Verbetering van de positionering en zichtbaarheid van het cultuuraanbod

In bewerking

Cultuur

Bevordering van de verbindingen tussen cultuur en andere domeinen

Handhaven

Cultuur

Bevordering van de kwaliteit en de deelname aan cultuureducatie

Handhaven

Cultuur

Versterking van de cultuurparticipatie

Handhaven

Cultuur

Bevordering van talentontwikkeling

Handhaven

Cultuur

Versterking van de pijlers van de culturele infrastructuur en van flexibiliteit en kleinschaligheid

In bewerking

Samen en dichtbij

Doel PB 2018

Status PB 2019

Bestuur, samenwerken en netwerken

Versterken van de regionale samenwerking

In bewerking

Bestuur, samenwerken en netwerken

Internationale samenwerking - mondiale bewustwording

In bewerking

Bestuur, samenwerken en netwerken

Participerende overheid

Vervallen

Publieke dienstverlening

Verbeteren van de klanttevredenheid van de gemeentelijke dienstverlening

In bewerking

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Handhaven positie als grote gemeente met lage woonlasten

Handhaven

Bedrijfsvoering

Doel PB 2018

Status PB 2019

Bedrijfsvoering

We kunnen sturen op het behalen van bestuurlijke doelen en wettelijke taken

In bewerking

Bedrijfsvoering

We organiseren de primaire processen op een effectieve en efficiënte wijze

In bewerking

Bedrijfsvoering

We organiseren de ondersteunende processen op een effectieve en efficiënte wijze

Vervallen

Indicatoren
Onderstaand is een overzicht opgenomen van indicatoren uit de programmabegroting 2018 die in de programmabegroting 2019 niet meer zijn opgenomen.

Product

Vervallen indicator

Werk en inkomen

Verzilveren loonwaarde

Passende ondersteuning

Toeleiding binnen 6 maanden (bemoeizorg)

Jeugdhulp

Aantal beschermingstrajecten

Jeugdhulp

Aantal door de rechter opgelegde maatregelen (jeugdreclasseringstrajecten)

Mobiliteit

Parallel aan het opstellen van de mobiliteitsaanpak zijn praktijkproeven gestart in het kader van vernieuwing en verduurzaming van mobiliteit (quick wins)

Wijkgericht werken

Percentage armoedehuishoudens in de vijf impulswijken

Wijkgericht werken

Ontwikkeling aantal nieuwe vroegtijdige schoolverlaters in de impulswijken t.o.v. voorgaand schooljaar

Wijkgericht werken

Percentage basisscholen in de impulswijken dat voldoet aan jaarlijkse prestatienorm van de inspectie van het onderwijs

(Geen (zeer) zwakke scholen)

Wijkgericht werken

Armoedehuishoudens (110% grens)

Wijkgericht werken

Gebruik meedoenregeling van alle armoedehuishoudens

Wijkgericht werken

Gebruik inkomensondersteunende regeling van alle armoedehuishoudens

Wijkgericht werken

Aantal burgerinitiatieven dat we begeleiden

Openbare ruimte

Percentage van het aantal meldingen illegale stortingen en zwerfafval (voor gebieden met kwaliteitsniveau A) dat binnen 2 dagen is verwijderd.

Bedrijfsvoering

Dekkingsgraad meting indicatoren lopende zaken met servicenormen 

Bedrijfsvoering

Formatie per 1.000 inwoners per 31-12 

Bedrijfsvoering

Afhandeling brieven < 8 weken

Bedrijfsvoering

Afhandeling brieven > 8 weken

Bedrijfsvoering

Afhandeling mails binnen 2 werkdagen

Bedrijfsvoering

Rapportcijfer bereikbaarheid call-center

Bedrijfsvoering

Overhead% in fte t.o.v. totale formatie (incl. PIOFACH en leiding) 

Bedrijfsvoering

ICT-kosten per fte 

Bedrijfsvoering

Flexfactor (aantal werkplekken per fte)