Programmabegroting 2019

Kerngegevens

Kerngegevens

 

1 januari 2018

1 januari 2019
(prognose)

SOCIALE STRUCTUUR

Inwoners

215.521

216.534

0 tot en met 19 jaar

45.802

45.921

20 tot en met 64 jaar

134.175

134.036

65 jaar en ouder

35.544

36.577

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden

Participatiewet

7.124

6.750

IOAW

402

425

IOAZ

19

20

FYSIEKE STRUCTUUR 

Aantal woonruimten (o.b.v. CBS statistiek)

97.612

98.471

PERSONELE KENGETALLEN 

Personeelsformatie (fte)

1.905

1.964

Waarvan leidinggevend (fte)

121

121

FINANCIËLE STRUCTUUR (x € mln.)

Totaal lasten begroting

860

985

* Inclusieve stad

482

511

* Duurzame stad

63

  64

* Vitale stad

248

258

* Samen en dichtbij

67

152

Totaal baten begroting

860

985

* Gemeentefonds

424

452

* Specifieke uitkeringen (EU, Rijk, Provincie)

128

122

* Onttrekkingen reserves

97

191

* Inkomsten grondexploitatie

54

50

* Belastingen, heffingen en rechten

101

105

* Rente

3

3

* Overige baten

53

62

Totaal lasten begroting

860

985

* Incidenteel

91

174

* Structureel

769

811

Totaal baten begroting

860

985

* Incidenteel

91

178

* Structureel

769

807

Saldo structurele lasten en baten

0 V

4 N

RESERVEPOSITIE (x € mln.)

Totaal reserves

881

813

Algemene reserve

21

20

Vrij inzetbare reserves

73

30

Bestemde reserves

140

112

Niet direct inzetbare reserves

398

370

Niet inzetbare reserves

122

108

Dekkingsreserve kapitaallasten

127

173

Grafiek Lasten per programma

Bedragen x € 1 mln

Totale lasten

€ 985

100,0 %

Overzicht incidentele baten en lasten

Grafiek baten naar soort

Bedragen x € 1 mln

Totale baten

€ 985

100,0 %

Grafiek lasten naar soort

Bedragen x € 1 mln

Totale lasten

€ 985

100,0 %